NN Biztosító (ING Biztosító) - Egyoldalúan szerződést módosított ügyfeleivel

Egy valóban megtörtént "rémtörténet"

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt 2012. 07. 01 napján egyoldalúan szerződést módosított ügyfelei szerződésében!

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt e törvénytelen cselekedete komoly jogi szabályokat sért.

 

Az NN Biztosító (ING) figyelmen kívül hagyta a PSZÁF 2012. 02. 28-án hozott határozatát (JÉ-II-B-201/2012) is, mely 1/b bekezdésében az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak a betartására is kötelezte az NN Biztosítót (ING). Továbbá, kötelezte az NN Biztosítót (ING) hogy kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé. A határozat a közlés napján jogerőre emelkedett.

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt. a PSZÁF határozatát és utasítását is megszegve, 2012. 04. 10-i dátummal valamennyi ügyfelét levélben értesítette az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazásáról 2012. 07. 01-i hatállyal. (Levél 22 oldal)

 

Az értesítést az NN Biztosító (ING) Zrt. ügyfelei részére postai úton egy nagy borítékban a következő információkkal együtt küldte:

 

 1. Személyre szóló levél (félbe hajtva)
 2. Szerződés elszámolása (félbe hajtva)
 3. Melléklet (eszközalapokat érintő változások 8 oldal (félbe hajtva)
 4. Lemondó nyilatkozat (félbe hajtva)
 5. Címzett és postai fizetéssel ellátott válaszboríték a lemondó nyilatkozat visszaküldéséhez
 6. 2. Számú Melléklet (3-ba hajtva)
 7. Reklám (3-ba hajtva)

 

Az NN Biztosító (ING) Zrt külön figyelmet szentelt annak a tudatosítására, hogy valami fontos jelentősége legyen az általa kiküldött boríték tartalmának, ezért “KÜLÖN, FIGYELEM FELHÍVÓ” eszközt alkalmazott a hírlevelek, a vállalattal kapcsolatos információk kézhezvételének esetleges lemondására. Nem is érthető miért fordított ilyen mértékű figyelmet e jelentéktelen információ közlésére, mikor az NN Biztosító (ING) saját honlapján a hírleveleknél a változtatás lehetőségére elektronikusan is megadja a lehetőséget a következő honlapon:

https://www.ing.hu/public/box/hirlevelek (Eltűntetve 2015. 04. 01)

 

Ami az egyoldalú szerződésmódosítást illeti, az NN (ING) mint “jelentéktelen értékű információt” közölte, és nem hívta fel a figyelmet “KÜLÖN, FIGYELEM FELHÍVÓ” eszközt alkalmazva e nagyon is fontos jogi tény közlésére és elfogadására.

 

Jogilag az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazása a már meglevő ügyfelek részére jogi akadályba ütközik, mert az összes NN (ING)-vel eredetiben megkötött szerződésben az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége és elfogadása nem volt írásban rögzítve.

 

Az ING Biztosító által kiküldött borítékban az összes információ (7) kettőbe volt hajtva kivéve a jelentéktelen reklám anyagot és az új 2 Számú Mellékletet. Pontosan az, ami nagyon is fontosságot és figyelem felhívást követelt volna, le lett kicsinyítve a reklám anyag jelentőségére.

 

A levél, mely névre címezve és személyes adatokkal ellátva került megküldésre, második mondatában írja a következőket:

 

“A szerződésére vonatkozóan néhány díj és kedvezmény mértéke évente változik. Ezek aktuális összegeiről tájékoztatjuk most Önt, a csatolt mellékletben

 

A csatolt 2. Számú Melléklet információja alapján az összes díjak és költségek egyoldalúan módosíthatók. (Hívatkozások az ÁSZF referencia pontjaira kézírással megjelölve.)

 

Az új 2. Számú Melléklet első mondata így szól:

 

“Jelen melléklet a szerződési feltételekben meghatározott díjakat, költségeket, minimális összegeket és %-os (százalékos) értékeket tartalmazza, melyeket a biztosító a szerződési feltételek szerint, az ott meghatározott eljárás keretében a tartam során egyoldalúan módosíthat.”

 

Az új 2. Számú Melléklet első mondata tartalmában lényegesen eltér az NN Biztosító (ING biztosító) Zrt. állításától, melyet levelében említ a változásokra vonatkozóan (néhány díj és kedvezmény mértéke évente változik)

 

Azon kívül hogy az NN Biztosító (ING) félrevezető információt adott ügyfelei számára, az új 2. Számú Mellékletben azt a látszatot kívánta ügyfelei részére kelteni, mintha az egyoldalú szerződésmódosítás nem egy új rendelkezés lenne, amely, 2012. július elsejével kezdődő biztosítási évfordulótól lenne alkalmazva, hanem az már a 2012. július 1-ét megelőző időszakban is érvényben lett volna.

 

Ez álláspontom törvénybe ütköző, megtévesztő és félrevezető!

 

Az NN Biztosító (ING) minden év áprilisában kiküldi az új 2-es számú mellékletet, mely minden évben az új melléklet első mondatában világosan és érthetően felhívja a figyelmet a módosuló / változott adatokra.

 

A 2011-ben kiküldött 2 Számú Melléklet első mondata így szólt:

 

“Ez a melléklet a szabályzatban meghatározott, a tartam során módosuló adatokat tartalmazza. A módosuló tételeket dőlt betűk és számok jelzik.”

 

Mint látható, a csatolt 2011-es 2 Számú Melléklet első mondatában egyáltalán nincs utalás az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazására, így valamikor 2011 áprilisa és 2012 áprilisa között az NN Biztosító (ING) önkényesen és önhatalmúlag megváltoztatta valamennyi már szerződésben levő ügyfél szerződési feltételeit az ügyfél értesítése, beleegyezése és hozzájárulása nélkül.

 

Ezzel a lépésével az NN Biztosító (ING) Zrt. az új 2 Számú Melléklet alkalmazásával az ügyfél számlájához tartozó összes költséget – díjat egyoldalúan saját hasznára egyoldalúan módosíthatja.

 

EZ UTCAI SZABADRABLÁS!

 

Jogilag értelmezve mivel tudatlanul ugyan, de az ügyfél nem tiltakozik ellene, így az NN Biztosító (ING) Zrt. a “RÁUTALÓ MAGATARTÁS” jogi elméletével elfogadtatja az egyoldalú szerződésmódosítás jogi lehetőségét. Ennek alkalmazásával az NN Biztosító (ING) Zrt. számára valamennyi költség és díj a szerződésben egyoldalúan változtathatóvá válik, és miután már az Ügyfél azt “elfogadta” teljesen ki van szolgáltatva, valamint gazdaságilag a teljes befektetése veszélyeztetett helyzetbe került.

 

Jogosan feltehető az a kérdés, hogy ha egy jogi szerződében bármely fél a szerződést egyoldalúan módosíthatja, miért is kell egyáltalán jogi szerződést megkötni?

 

A Fővárosi Ítélőtábla 2012. Május 22-én másodfokon jogerős (ÍTÉLET (II FOK) ítéletet hozott az egyoldalú szerződésmódosítás ellen.

 

Az NN Biztosító (ING), Zrt egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazásával a következő jogszabályokat sérti:

 

 1. PTK 205/A§ (2), 205/B§ (1), (2), 205/C§ (2), 207§ (1), (2), 209§ (1), (2), (3), (4), 209/A§ (2)
 2. PSZÁF HATÁROZAT JÉ-II-B-201/2012 1/b
 3. PSZÁF AJÁNLÁS 1/2011 12, V/1, 6, 7, 8,
 4. PSZÁF AJÁNLÁS 5/2001 2.1, 3.2, 3.3/B, 3.6
 5. PSZÁF AJÁNLÁS 15/2001 7, 8, 11, 12 (a, c, d, f, g, i, j
 6. KÚRIA ÁLLÁSPONTJA, 2/2012 (XII. 10.) PK vélemény
 7. GVH ÉRTELMEZÉSE

===

LISTA AZ EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÁLTAL ÉRINTETT ÁSZF (2012) BEKEZDÉSEIHEZ:

 

10/e, A minimumdíjat – a Szerzôdô által fizetendô biztosítási díj nagyságát érintetlenül hagyva – a biztosító naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja,

10/i, Az eseti díj minimális összegét a biztosító naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja,

13/d) A mögöttes alapok költségeinek megváltoztatására kizárólag a mögöttes alapok kezelôi és a szolgáltatók egyoldalúan jogosultak.

13/g) Az éves alapkezelési díjat a biztosítás tartama során a biztosító naptári évenként egyoldalúan megváltoztathatja

15/c, Az eladási és vételi ár közötti különbséget a biztosító naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja,

16/d, A befektetési arányok korlátozására vonatkozó feltételeket a biztosító bármikor egyoldalúan megváltoztathatja,

16/j, A magasabb jóváírás feltételeit a biztosító naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja.

17/c, A biztosító az átváltási költséget, beleértve az ingyenes átváltások számát, naptári évenként egyszer egyoldalúan megváltoztathatja.

18/b) A biztosító az átirányítási költséget, beleértve az ingyenes átirányítások számát, naptári évenként egyszer egyoldalúan megváltoztathatja.

19/b, A biztosító a számlakivonat költségét, beleértve az ingyenes számlakivonatok számát, naptári évenként egyszer egyoldalúan megváltoztathatja.

19/d, A biztosító minden biztosítási hónapfordulón a Szerzôdô számlájáról levonja a választott kiegészítô biztosítási szolgáltatás(ok) fedezetére szolgáló biztosítási díja(ka)t, amelyeket a biztosító a kiegészítô biztosítások feltételeiben meghatározottak szerint egyoldalúan megváltoztathat a biztosítási tartam során.

21/2/b, A részleges visszavásárlás minimális összegét a biztosító naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja,

21/2/d, biztosító a részleges visszavásárlás költségét naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja

21/3/a, A minimumdíjat biztosító naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja,

21/4/a, A rendszeres pénzkivonás minimális havi összegét a biztosító naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja,

21/4/b) biztosító a rendszeres pénzkivonás költségét naptári évenként egyszer, egyoldalúan megváltoztathatja.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!