JEGYZŐKÖNYV (2014-09-17)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

Pf.II.20.065/2014/7. szám  

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 ING Biztosító Zrt.  felperesnek

 

              Placz József   alperes  ellen

 

              személyiségi jog megsértésének megállapítása  iránt  indított  perében

 

a Szegedi Ítélőtábla fellebbezési Pf.II. tanácsa előtt

 

2014. évi szeptember hó  17. napján  9.15 órára kitűzött, ténylegesen - az előző tárgyalás elhúzódása miatt - 9.30 órakor  megkezdett, a

 

Szeged, Sóhordó u 5. fszt. 10. számú tárgyalótermében nyilvánosan megtartott tárgyalásról.

 

J E L E N   V A N N A K :

 

A bíróság részéről:                                                   A felek részéről:

 

Dr. Szeghő Katalin                                                  Felperes  képviseletében:

a tanács elnöke                                            Dr. Nemescsói András ügyvéd helyett:

                                                                                    Dr. Radics György Viktor ügyvéd

 

Bereczkyné dr.  Lengyel Nóra

előadó bíró                                                   

                                                                                    Alperes személyesen és                                                                                                    képviseletében:

                                                                                    Dr. Szőke Péter ügyvéd                                         

Zanóczné dr. Ocskó Erzsébet

táblabíró                                                   

 

Dr. Gruber Katalin Anna

bírósági titkár

 

Lázár Andrea                                   

jegyzőkönyvvezető                                                                                                 

- 2 -

 

A fellebbezési tárgyalás megnyitása után Bereczkyné dr.  Lengyel Nóra bíró előadta az ügyet, ismertette az elsőfokú bíróság ítéletét és az alperes 9. sorszámú fellebbezését.

 

Alperesi képviselő: Fellebbezésemet az írásbelivel egyezően változatlan tartalommal fenntartom.

 

Felperesi képviselő: Kérem az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását, az alperes perköltségben történő marasztalását.

 

A tanács elnöke a Pp. 3. § (3) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja a feleket, hogy a perbeli jogvita elbírálása szempontjából bizonyításra szoruló tény, miszerint: a felperes jogosulatlanul végzett az általa kezelt eszközalapokba elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat, és ezzel a befektető ügyfeleknek kárt okozott. A bizonyításra az alperes köteles.  Ha bizonyítási kötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a jogvitát a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.

 

Tájékoztatja továbbá az ítélőtábla az alperest, hogy a fenti körülmény bizonyítása szakértő bevonásával lehetséges, a szakértői költségek előlegezése az alperest terheli.  A szakértői bizonyítás bonyolultságára és terjedelmére tekintettel indokoltnak mutatkozik továbbá előzetes szakértői munkaterv és költségkalkuláció beszerezése a kirendelendő szakértőtől, amelynek az ítélőtábla által becsült 100 000  (egyszázezer) Ft költségét az alperesnek kell előlegeznie.

 

Alperes személyesen: A bíróság tájékoztatását tudomásul vettem, a szakértői díj előlegezését vállalom annak ismeretében is, hogy nem kizárt, miszerint magának a szakértői véleménynek a költsége akár milliós nagyságrendű is lehet.

 

A bíróság halk tanácskozásban meghozta, a tanács elnöke kihirdette az alábbi

 

V É G Z É S T :

 

Az ítélőtábla a mai tárgyalást elhalasztja.

 

Felhívja az alperest, hogy e végzés kihirdetésétől számított 8 napon belül helyezzen elnöki letétbe az ítélőtábla gazdasági hivatalánál 100 000  (egyszázezer) Ft-ot a szakértői munkaterv és költségkalkuláció költségeinek előlegezésére.

 

Felhívja továbbá a peres feleket, hogy ugyancsak e végzés kihirdetésétől számított 8 napon belül nyilatkozzanak, milyen kérdések feltevését indítványozzák a szakértő részére.

 

Az ítélőtábla figyelmezteti az alperest, ha a fenti határidőn belül a költségelőlegezési kötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a szakértői bizonyítást mellőzi, és a jogvitát a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el (Pp. 141. § (6) bekezdés).  Ha a 8 napos határidőn túl előlegezi a szakértői költséget, a bíróság a szakértői bizonyítást a Pp. 3. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel mellőzi. 

 

A bíróság új tárgyalási napot hivatalból, a fenti felhívás eredményétől függően tűz. 

 

Pf.II.20.065/2014/7. szám                           - 3 -

  

Felperesi képviselő:  Én jelezni kívánom, hogy azt követően tudom előterjeszteni a szakértőhöz intézendő kérdésekre vonatkozó indítványomat, ha ismerem az alperes által feltenni kívánt kérdéseket, illetve ha tisztázódik, hogy az alperes eleget tett-e a költségelőlegezési kötelezettségének.

 

A felek a jegyzőkönyvet kérik megküldeni az  e-mail címükre.

 

Jegyzőkönyv lezárva: 10.00 órakor

 

k. m. f.

 

Dr. Szeghő Katalin sk.

a tanács elnöke

                                                                                                            Lázár Andrea sk.

                                                                                                            jegyzőkönyvvezető

 

Tájékoztatás: Jelen, e-mailen megküldött irat nem minősül közokiratnak, kiadmánynak, másolatnak !

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!