ING (NN) BIZTOSÍTÓ - LEVEL "ING MINDENT TAGAD ÉS VISSZAUTASÍT" (2012-11-14)

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.

H-1364 Budapest, Pf. 247

Zelles és Társa Ügyvédi Iroda Dr. Zelles Zoltán ügyvéd részére

Budapest Pasaréti út 52/b.

1026

 

Tisztelt Ügyvéd Úr!

 

Hivatkozással 2012. szeptember 14-én kelt levelében foglaltakra, szíves tájékoztatásul alábbiakban összefoglaljuk felvetéseivel kapcsolatos észrevételeinket,

 

  1. Eszközalapok aggregált nettó eszközértékének és hozamának változása közötti eltéréssel kapcsolatos észrevételeink

Levelében többször hivatkozik arra, hogy az egyes a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003, évi LX. törvény („Bit.") 3. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott eszközalapok adott időszakra vonatkozó hozamának és az eszközalapok aggregált nettó eszközértékének százalékos változása eltér egymástól. Az eltérésből azt a következtetést vonta le, hogy a Biztosító a hozamveszteségen felül vagyont vont el az eszközalapból.

 

Levelében bemutatott következtetése az alábbi okok révén megalapozatlan:

 

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások díjából tőkebefektetés céljából létrehozott eszközalapok aggregált nettó eszközértékének változását az alábbi két tényező válthatja ki:

 

  1. az eszközalap hozamának változása, amely az eszközalapban található eszközök árfolyamának (piaci értékének) változására vezethető vissza és nem eredményezi a befektetési egységek darabszámának változását, viszont befolyásolja az egy befektetési egységre jutó nettó eszközértékét, illetve
  2. az eszközalapba történő, rendszerint díjfizetéshez, biztosítási eseményhez kötődő fizetési kötelezettséghez, eszközalapok közötti átváltáshoz, biztosítási szerződés megszűnéséhez és egyéb ügyfél rendelkezésekhez, illetve az ügyfél érdekkörében felmerülő egyéb eseményekhez kapcsolódó be- és kifizetések, amelyek a befektetési egységek darabszámának változásával járnak.

Az aggregált nettó eszközérték változását előidéző két tényező természetesen egymástól függetlenül lép fel, közöttük szükségszerűen semmiféle ok-okozati kapcsolat nem áll fenn.

 

Fentiek alapján tehát az eszközalap hozamának és az eszközalap aggregált nettó eszközértékének változása kizárólag abban az esetben esne egybe, ha az adott időszakban egyáltalán nem történne ki- és befizetés, vagyis az eszközalap aggregált nettó eszközértékének változása kizárólag az eszközalapban található eszközök árfolyamának változására lenne visszavezethető. Tekintettel viszont arra, hogy az eszközalapokba, illetve eszközalapból szinte folyamatosan történik be- és kifizetés — amely az eszközalapok közötti átváltásokhoz ugyanúgy kapcsolódhatnak, mint díjbefizetéshez vagy biztosítási eseményhez kapcsolódó kifizetéshez - gyakorlatilag valamennyi vizsgált időszakban eltér egymástól a hozam és az eszközérték változása.

 

A fentieken túl tájékoztatjuk, hogy a befektetési egységekhez kötött (unit linked) eszközalapok értékelését nem a Biztosító, hanem egy ezzel a tevékenységgel megbízott portfoliókezelő végzi, szerződésben rögzített, előre meghatározott eszközértékelési alapelvek és forrásadatok figyelembevételével. A portfoliókezelési tevékenységét a Biztosítótól valamint a portfoliókezelési tevékenységet végző alapkezelőtől független letétkezelő ellenőrzi. Ebből következik, hogy a Biztosító az eszközalapok árfolyamait (hozamának alakulását) nem tudja és nem is tudná befolyásolni, az eszközalapok árfolyamait a portfoliókezelőtől kapja, miután azokat a portfoliókezelő előzetesen a letétkezelővel egyeztette.

 

Fentiek alapján tehát kijelentjük, hogy a Biztosító által kezelt eszközalapok hozamváltozása és az eszközalapok aggregált nettó eszközértékének változása közötti eltérésnek oka nem a Biztosító saját vagyonának az eszközalapba történő befizetése, vagy pénzösszegek az eszközalapból a Biztosító saját vagyonába történő átvezetése. A Biztosító az ilyen tevékenységre utaló valamennyi állításukat határozottan visszautasítja.

 

  1. Hozam vs nettó eszközérték változásának egyirányú elmozdulására vonatkozó észrevételeink

 

Levelének 11. számú mellékletében azt vizsgálta, hogy az egyes eszközalapok havi hozamai és eszközérték változásai milyen irányban változtak. Abból az összefüggésből, hogy a vizsgált időszakokban az esetek 78%-ában az egyes eszközalapok pozitív vagy negatív hozamot értek el, és hogy az esetek szintén 78%-ában az egyes eszközalapok havi hozam- és aggregált nettó eszközérték változásainak iránya megegyezett (tehát pozitív hozam esetén pozitív eszközérték változás, illetve negatív hozam esetén negatív eszközérték változás), helytelenül azt a következtetést vonta le, hogy a Biztosító az eszközalapok révén saját vagyonának gyarapítására is törekszik.

 

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a hozamváltozás és aggregált nettó eszközérték változása közötti eltérés az 1. pontban foglaltak-alapján kizárólag az eszközalapba történő be-, illetve kifizetés következménye, tehát kizárólag a Biztosító ügyfeleinek érdekkörében felmerülő okokra, így pl. biztosítási esemény bekövetkezésére, eszközalapok közötti átváltására irányuló rendelkezésre, díjfizetésre vezethető vissza. Az eszközalapba történő átváltások és az eszközalapból történő átváltások egyenlege negatív hozamtendencia esetén jellemzően az eszközalapból történő átváltások túlsúlyba kerülését, míg pozitív hozamtendencia esetén jellemzően az eszközalapba történő átváltások túlsúlyba kerülését idézi elő. Az eszközalapok havi hozam- és aggregált nettó eszközérték változásainak az esetek nagy többségében jelentkező egybeesése ezért az ügyfelek magatartásából adódó természetes jelenség, és nem a Biztosító saját vagyonának az eszközalapok révén történő befektetésének eredménye. A Biztosító az ilyen tevékenységre utaló valamennyi állításukat határozottan visszautasítja.

 

  1. Álláspontunk a hozamszámításaival kapcsolatban

 

Levelének 7. sz. mellékletéhez fűzött megjegyzéseiben kijelenti, hogy a Biztosító ügyfele bármelyik eszközalapba befektethet, befektetése biztosan veszteséges lesz. Ugyan a 7, sz. mellékletében bemutatott számításokhoz semmiféle magyarázatot nem fűzött, így számításainak, elemzéseinek módszerét nem ismerjük, fenti állítását az alábbi okokból megalapozatlannak tartjuk és határozottan visszautasítjuk.

 

  1. Egy adott eszközalap hozamát a hivatalos referenciaindex értékének változásával kell összevetni. A Biztosító megbízásából eljáró alapkezelő portfoliókezelési tevékenységének eredményességét így egyedül az eszközalapnak a referenciaindex hozamához viszonyított teljesítménye határozza meg, minden egyéb összehasonlítás szakmailag teljesen megalapozatlan és félrevezető.
  2. Az egyes eszközalapok hozama legtöbb esetben egyáltalán nem függ a hazai infláció mértékétől, hanem az adott ország állampapírpiacainak, tőzsdéinek a teljesítményét követi le az adott ország devizájában mérve.
  3. Állításának megcáfolására megvizsgáltuk a 2005-2012 közötti időszakra vonatkozóan (2012. év esetében az első kilenc hónapra vonatkozóan, illetve a 2005. évet követően indult eszközalapok esetében az indulás időpontjától kezdődően számítva és egész éveket vizsgálva) a Biztosító egyes eszközalapjainak éves hozamait. Számításaink szerint a Biztosító eszközalapjainak éves hozamai a vizsgált időszakban az esetek többségében meghaladták a hazai éves infláció mértékét (függetlenül attól, hogy eurós eszközalapjaink hozamát euróbán, vagy forintban mérjük) . Meg kívánjuk jegyezni, hogy ezt az eredményt a Biztosító, illetve megbízásából eljáró alapkezelő úgy érte el, hogy az elmúlt években az elmúlt 100 év második legnagyobb válságát élte át mind a magyar, mind a nemzetközi gazdaság. Számításaink a Biztosító honlapján is elérhető árfolyam információk alapján ellenőrizhetőek.

Amennyiben eszközalapjaink jövedelmezőségét szeretné értékelni, javasoljuk a Biztosító honlapján havi rendszerességgel megjelenő hírlevelek tanulmányozását. A hírlevelek a közzétételre vonatkozó jogi szabályozással összhangban mutatják be az egyes eszközalapok által elért hozamokat.

  1. Hozamszámlálóval kapcsolatos észrevételeink

 

A hozamszámláló korlátozására vonatkozó állítását határozottan elutasítjuk. Korlátozás nem történt, a grafikus megjelenítés esetén a kiválasztott eszközalapok közül a legkésőbb indult alap indulási dátumáig lehet visszatekerni a grafikont, ugyanis előtte hiányos lenne az ábra a hiányzó árfolyamok miatt. A letöltés gombbal elérhető valamennyi eszközalapúnk összes valaha kalkulált árfolyama, bármilyen időintervallumban.

 

Csupán annyi fejlesztés történt, hogy dinamikussá tettük a hozamszámlálót, így egy csúszka segítségével változtatható a lekérdezett időintervallumon. Emiatt viszont csak a legújabb eszközalap kezdési időpontja lehet a kezdödátum. A legfrissebb alapok kivételével hosszabb távra is lehet hozamot számolni, így az eszközalapokat ugyanarra az időpontra tudják vizsgálni az ügyfeleink.

 

Budapest, 2012. november 14.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Söre Zsolt vezető jogtanácsos

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!