ING (NN) BIZTOSÍTÓ - KÉRELEM A PSZÁF ELNÖKÉHEZ

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

Dr. Szász Károly elnök részére

Budapest,

BKKP Pf.: 777. 1534

 

Tisztelt Dr. Szász Károly!

 

Alulírott dr. Zelles Zoltán ügyvéd (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., továbbiakban ING Biztosító Zrt.) szemben felügyeleti intézkedések alkalmazását és bírság kiszabását elrendelő JÉ-IIB-201/2012. számú határozatára hivatkozással, az alábbiakkal fordulok t. Felügyelethez:

 

Kérem t. Felügyeletet, tájékoztatni szíveskedjen, hogy Ügyfelem és az ING Biztosító Zrt. között fennálló szerződéses jogviszonyt mennyiben fogja érinteni és módosítani, ha az ING Biztosító Zrt. a fent hivatkozott határozatban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz, (különös tekintettel a határozat 3. pontjára) figyelemmel arra, hogy a határozat alapján az ING Biztosító Zrt. az életbiztosítási termékek tekintetében nem a jogszabályoknak megfelelően járt el.

 

Kérem továbbá a t. Felügyeletet, hogy az általános szerződési feltételekről ügyfelek részére nyújtott tájékoztatás illetve az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása a jogszabályoknak megfelelően történt-e a lent előadottak figyelembe vételével. Előzmények Ügyfelem és az ING Biztosító Zrt. között 2005 novemberében euró alapú befektetéshez kötött életbiztosítási szerződés jött létre (továbbiakban Szerződés). Az életbiztosítási ajánlat aláírása előtt Ügyfelem aláírta és elfogadta a Nyilatkozat Az €uró Alap befektetéshez kötött biztosítás kiemelt feltételeiről kapott tájékoztatásról (továbbiakban Kiemelt feltételek).

 

A Szerződés általános szerződési feltételeit az ING Biztosító Zrt. álláspontja szerint az „ING Biztosító Zrt. 027. jelű euró alap befektetéshez kötött biztosítás feltételei” (továbbiakban Biztosítási feltételek) valamint annak elválaszthatatlan részét képező „2. számú melléklet a 027 jelű € alap befektetéshez kötött biztosításhoz” (továbbiakban Melléklet) tartalmazza. Ügyfelem részéről ugyanakkor a Biztosítási feltételek és a Melléklet megismerési, átvétele, sőt annak létezése is vitatott Ügyfelem részéről az alábbiakban részletezett indokaink alapján.

 

Az ING Biztosító Zrt. a Melléklet 2010. július 01. napját követő biztosítási évfordulótól érvényesnek kihirdetett, átváltási költség (3.pont) adatait megváltoztatta, és eltörölte az addigi költség maximálását. A változásokról az ING Biztosító Zrt. 2010. áprilisában értesítette Ügyfelemet, melyben közölte, hogy a szerződések évfordulóját követően az ingyenes átváltások számát 4-re emelte, így 4 átváltást költségmentesen lehet megtenni, míg az 5. és 12. váltás között a költséget az ING Biztosító Zrt. nem változtatta meg, ugyanakkor a 12. váltást követően minden váltás költsége az átváltott összeg 5 ezrelékét teszi ki. A költség maximális összegét az ING Biztosító Zrt. eltörölte.

 

Ügyfelem az ING Biztosító Zrt. tájékoztató levelére rövid határidőn belül úgy nyilatkozott, hogy nem fogadja el az általános szerződési feltételek módosítását. Indokaiként előadta, hogy a költségmaximálás eltörlése a jövőben kitermelhetetlen költséget okoz, ugyanakkor a befektetés ING Biztosító Zrt-től történő kivonása a kamatadó kedvezmény elvesztésével jár. Az előadottakon túl Ügyfelem azzal a tudattal kötötte meg a szerződést, hogy a befektetés adómentes és korlátlan számú átváltásra van lehetősége minimális költségekkel.

 

Az ING Biztosító Zrt. Ügyfelemmel történő szerződéskötést megelőző igényfelmérést követően a következő ajánlatot adta Ügyfelemnek:

 

„Az igényfelmérés alapján Ön felhalmozási, befektetési céllal kívánt életbiztosítást kötni. Olyan rugalmas megtakarítási formát keresett, amelyben Ön állíthatja össze befektetési portfólióját egyéni kockázatviselési hajlandóságának megfelelően. A céljaihoz szükséges összeget Ön euróban kívánja megtakarítani, befektetni. A felhalmozott összegekre 10 év múlva lesz szüksége. Biztosításának díját éves rendszerességgel kívánja megfizetni. A biztosítását lehetősége szerint a tartam alatt eseti jelleggel, további nagyobb összegekkel egészítené ki. A fenti igényei alapján az euróban vezetett, Euró Alap elnevezésű befektetéshez kötött életbiztosítási termékünket javasoljuk.”

 

A Szerződés megkötése előtt Ügyfelem aláírt egy kitöltetlen nyilatkozatot, melyben az ING Biztosító Zrt. határozott álláspontja alapján Ügyfelem aláírásával igazolja, hogy a biztosítási ajánlat elfogadása előtt átvette a biztosítási ajánlatban megjelölt termék szabályzatait, így a biztosítási feltételeit és annak 2. számú mellékletét is. A nyilatkozat üresen hagyott soraiban kellett volna pontosan feltüntetni, hogy mely szabályzatokat, általános szerződési feltételeket vette át Ügyfelem.

 

A t. Felügyelet álláspontja alapján a fent részletezett kitöltetlen nyilatkozat akármilyen peres vagy hatósági eljárás során bizonyítja-e, hogy Ügyfelem részére az ING Biztosító Zrt. valóban átadott-e minden szükséges tájékoztatót, szerződési feltételt, különös tekintettel a Biztosítási Feltételekre és a Mellékletre?

 

Kérem a t. Felügyeletet, hogy tájékoztatni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy az ING Biztosító Zrtnek a megkötendő szerződéssel összefüggő tájékoztatások átvételéről miként kellett volna gondoskodnia, hogy a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget tegyen? A Biztosítási feltételekkel és a Melléklettel kapcsolatban az alábbiakra kívánom felhívni a t. Felügyelet figyelmét.

 

Jelen megkeresésem mellékleteként csatolom az ING Biztosító Zrt. interneten hozzáférhető szabályzatainak felsorolását, melyen egyértelműen látszik, hogy a Biztosítási feltételek és a Melléklet 2007. július 02. napját megelőzően hatályos változata nincs közzétéve, továbbá Ügyfelem határozott írásbeli kérelme ellenére nem csatolták a szerződéskötés napján (2005 novemberében) hatályos Biztosítási feltételeket és a Mellékletet. Az előadottak alapján álláspontom szerint megkérdőjelezhető a Biztosítási feltételek és a Melléklet 2007. július 02. napját megelőző létezése.

 

Ügyfelem a Szerződés aláírása előtt átvette és megismerte a tájékoztatást a Kiemelt feltételekről, melynek megtörténtét Ügyfelem aláírásával igazolta. A t. Felügyelet 15/2001-es, a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról szóló ajánlásának 12. pontjában követelményként fogalmazza meg a pénzügyi szervezettekkel szemben, hogy külön hívják fel a figyelmet arra, hogy a pénzügyi szervezetnek milyen módon van lehetősége egyoldalúan módosítani a fogyasztóval megkötött szerződést. A kiemelt feltételekről nyújtott rövid tájékoztatóban nincs megemlítve, hogy az ING Biztosító Zrt. és Ügyfelem a szerződés megkötésekor elfogadta volna az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét.

 

Álláspontom szerint – melyet a t. Felügyelet JÉ-II-B-201/2012. számú határozatának 1. b) pontjában foglaltak is alátámasztanak –sem a biztosítás feltételek” sem pedig a Melléklet nem tartalmaz olyan világos és egyértelmű rendelkezést, mely az ING Biztosító Zrt. számára biztosítaná az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét. A fent előadottaktól függetlenül az ING Biztosító Zrt. több alkalommal is élt az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségével. Legutolsó alkalommal az ING Biztosító Zrt. a Melléklet átváltási költségeiről szóló 3. pontját módosította úgy, hogy az átváltási költség maximális összegét egy biztosítási éven belül a 13. átváltástól eltörölte. Korábban az átváltási maximális összege 30,- EUR volt. Az átváltási költség maximális összegének eltörlése számokkal kifejezve azt jelenti, hogy egy 400 000 – 500 000,- EUR összegű befektetés esetén egy biztosítási éven belül a 12. átváltást követően 2 000 – 2 500,- EUR összegű extra költséget jelent átváltásonként.

 

Egyoldalú szerződésmódosítás keretében ilyen mértékű költségemelés a t. Felügyelet álláspontja szerint elfogadható-e, tisztességes általános szerződési feltételnek tekinthető-e, különös tekintettel arra, hogy Ügyfelem azzal a tudattal kötötte meg a szerződést, hogy korlátlan számú átváltásra van lehetősége minimális költségekkel? Előadom továbbá, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban Hpt.) 210. § (12) bekezdése alapján a szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Természetesen a Hpt. hatálya nem terjed ki az ING Biztosító Zrt-re, továbbá a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény nem tartalmaz ehhez hasonló rendelkezést, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy? egy biztosító prudens működése során megengedhető-e a hivatkozott rendelkezéssel ellentétes gyakorlat?

 

Előadom továbbá, hogy a Kiemelt feltételek között szerepelnek a költségekre és díjakra vonatkozó rendelkezések. „Az eszközalap mögött álló befektetési alap által alkalmazott költségek és alapkezelési díj mellett a biztosító is levonja az eszközalap értékéből a befektetési jegyek vételével és eladásával összefüggő közvetlen költségeit, valamint az eszközalap értékének arányában meghatározott kezelési díjat”.

 

A Kiemelt feltételek alapján a befektetési jegyek vételével és eladásával összefüggően felmerülő közvetlen költségek megfizetésére vonatkozóan Ügyfelem kötelezettséget vállalt, ugyanakkor az egyoldalú módosítás következtében megnövekedett költségek összegének jogszerűségét vitatja.

 

Megkeresésem előző pontjában számszerűsítettem, hogy a Melléklet átváltási költségekkel kapcsolatos egyoldalú módosítása – az átváltási költség maximális összegének eltörlése - következtében egy jelentősebb összegű befektetés esetén milyen összegben növekedtek meg a költségek. A módosítást megelőzően fizetendő 30,- EUR átváltási költség akár 67 – 83- szorosára is emelkedhet! A t. Felügyelet 1/2011. (IV.29) számú ajánlásában követendő gyakorlatnak tartja, hogy a %-ban meghatározott, a fogyasztó szerződéses kötelezettségének nem-, vagy késedelmesen történő teljesítése esetére felszámított díjak és költségek kialakításánál a pénzügyi szervezetek – a prudens működés sérelme nélkül – igyekezzenek maximális összeghatár megadásával egyértelműen meghatározni azok felső határát, ezzel elkerülve, hogy a díjak illetve költségek a szolgáltatással arányban nem álló módon irreális mértéket öltsenek.

 

Kérem a t. Felügyeletet, hogy szíveskedjen kifejteni álláspontját a fent megjelölt mértékben megnövekedett átváltási költségekről. Kérem továbbá, hogy tájékoztatni szíveskedjen arról, hogy a fenti ajánlásban foglaltaknak megfelelően az ING Biztosító Zrt-nek van-e kötelezettsége arra, hogy az átváltási költség összegét a Mellékletben ismételten maximalizálja?

 

Tájékoztatásukat előre is köszönöm.

 

Kelt Budapest, 2012. március 26. napján

 

Tisztelettel: Dr. Zelles Zoltán ügyvéd Zelles és Társa Ügyvédi Iroda

 

Mellékletek:

 

2009. július 02. napjától hatályos 2. számú melléklet a 027 jelű €uro Alap befektetéshez kötött biztosításhoz;

2011. július 02. napjától hatályos 2. számú melléklet a 027 jelű €uro Alap befektetéshez kötött biztosításhoz;

Nyilatkozat Az €uró Alap befektetéshez kötött biztosítás kiemelt feltételeiről kapott tájékoztatásról (Kiemelt feltételek)

Az ING Biztosító Zrt. interneten hozzáférhető szabályzatainak felsorolása;

Nyilatkozat Ügyfél tájékoztatásáról;

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!