ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - PLACZ "IDEIGLENES INTÉZKEDÉS ELLEN A-K-M-N OLDALAK" (2015-07-03)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

 

 DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

 

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

e-mail: dr.szoke@invitel.hu

 

Kecskeméti Törvényszék

 

Kecskemét

 

hiv. sz.: 8. P. 20.688/2015/7

 

 

Tisztelt Törvényszék!

 

PLACZ JÓZSEF alperes a bíróság előtt fenti szám alatt folyamatban levő eljárásban már igazolt képviselőm útján a 7. sorszám alatti ideiglenes intézkedéssel szemben

fellebbezést terjesztek elő.

 

Kérem fellebbezésem elbírálásra jogosult Szegedi Ítélőtáblához történő felterjesztését, a Tisztelt Ítélőtáblától pedig azt kérem, hogy a Kecskeméti Törvényszék 8. P. 20.688/2015/7 sz. végzését helyezze hatályon kívül.

 

A Törvényszék fenti szám alatti végzésével ideiglenes intézkedéssel kötelezett, hogy távolítsam el a biztositobank.hu és a youtube.com weboldalakról a kereset a-k és m-n pontjaiban foglalt közléseket és eltiltott ilyen tartalmú tényállítás, mint médiatartalom közlésétől.  Az indoklás szerint fennáll a veszélye annak, hogy a felperest kár érheti, mert a kereset szerinti tényállítások alkalmasak lehetnek a felperes tevékenységébe vetett bizalom megingatására, nyilvánvalóan hátrányosan befolyásolja a befektetői szándékot.

 

A Törvényszék végzése az alábbiak miatt téves:

 

A Törvényszék végzésében helyesen utal arra, hogy a Pp. 156.§ (1) bekezdése alapján ideiglenes intézkedés elrendelésére akkor van lehetőség, amennyiben ez közvetlenül fenyegető kár elhárítása, illetve a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében szükséges és az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja meg az intézkedéssel elérhető előnyöket.

 

Utalni kívánok arra, hogy a hivatkozott közlések a fenti internetes oldalakon több, mint két éve elérhetőek, felperes még csak nem is valószínűsítette, hogy őt evonatkozásban közvetlenül kár fenyegeti, avagy különös méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében ez szükséges.  A bíróság a végzés meghozatalakor nem tulajdonított semmilyen jelentőséget annak a ténynek, hogy a hivatkozott közlések egytől-egyig a felperes által, valamint a honlapján elérhető hozamszámláló és a havi hírlevelek adatain alapulnak.  Sajnos kénytelen vagyok utalni arra a tényre, hogy a Szegedi Ítélőtábla alapeljárás során hozott hatályon kívül helyező végzését követően felperes az addig bárki által elérhető hírleveleket, eszközalap-összetételt, valamint hozamszámlálót, azok visszamenőleges összes adatát a honlap teljes tartalmával együtt törölte a honlapjáról. 2 A www.biztositobank.hu oldalon található “Jogi Nyilatkozat” szerint

 

 

„A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok. Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott összes információ kivétel nélkül vagy az NN Biztosító (ING biztosító) Zrt. által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.”

 

 

Az ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelme kapcsán felperesnek adatokat kellett volna szolgáltatnia avagy evonatkozásban bizonyítással kellett volna élnie, hogy a biztositobank.hu és youtube.com oldalak közlésekkel érintett oldalainak mekkora volt a látogatottsága, a bíróságnak pedig ezen adatokat annak tükrében kell értékelnie, hogy felperes esetében világméretű cégről van szó.  Nyilvánvaló, hogy elenyésző mértékű látogatottság esetén közvetlenül fenyegető kárról vagy különös méltánylást érdemlő jogvédelemről nem beszélhetünk.

 

Tény az is, hogy a jelen per immáron több, mint másfél éve folyik, 2013. szeptemberében előterjesztett keresetében kérte ideiglenes intézkedés meghozatalát, majd a Törvényszék alapeljárásban hozott, keresetnek helyt adó ítélete után, illetve az Ítélőtábla 2015. február 25.-én kihirdetett hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet.  A felperes február 25.-e után ennek ellenére egészen június 8.-ig nem látta szükségességét annak, hogy ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesszen elő, nyilvánvalóan azért, mert nincs közvetlen fenyegető kár avagy különösen méltányolható jogvédelmi érdek.  A júniusi kérelmének indokaként azt jelölte meg, hogy június 5.-én eljuttattam hozzá egy iratot, melyben a Buda Cash Brókerház és Questor Zrt. kapcsán nyilvánosságra jutott visszaélések közötti párhuzamra utalok.  Hangsúlyozom, hogy felperes maga állítja, hogy ezen iratban foglaltak a keresethez képest nóvumot nem tartalmaznak.  A bíróság az ideiglenes intézkedésről rendelkező végzése indoklásában ezen iratra helyesen nem hivatkozott, hiszen ideiglenes intézkedésnek csak a kereseti kérelemmel kapcsolatosan lehet helye.  Ezen okfejtéssel csupán arra kívánok utalni, hogy felperes hosszú ideig passzivitásban volt, ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nem terjesztett elő, mindez valószínűsíti, hogy közvetlenül fenyegető kárról avagy külön méltánylást érdemlő jogvédelmi helyzetről nincs szó, június 5.-én kézhez vett irattal kapcsolatosan pedig – mivel az nincs összefüggésben a keresetettel- ideiglenes intézkedésnek nyilvánvalóan nincs helye.

 

Fentiek alapján kérem az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés hatályon kívül helyezését.

 

Jelen fellebbezésemen 7.000,- Ft illetéket lerovok.

 

Szeged, 2015. július 3.

 

Tisztelettel:

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv

 

-----------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!