ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - JEGYZŐKÖNYV (2015-06-18)

Nyomtatható PDF Dokument

 

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

 

8.P.20.688/2015/6. szám

 

JEGYZŐKÖNYV

 

nyilvánosan tartott folytatólagos tárgyalásról, hangfelvétel útján történő rögzítéssel

 

NN Biztosító Zrt.

 

Placz József

személyiségi jog megsértésének megállapítása stb.

 

Kecskeméti Törvényszék Kecskemét, Rákóczi út 7. fszt. 17.

 

2015. június 18. napjának 13:00 órára kitűzve és ugyanakkor megkezdve.

 

JELEN VANNAK:

Oroszné dr. Kerekes Anna eljáró bíró

Felperesért:

dr. Nemescsói Imre András ügyvéd és dr. Radics György Viktor ügyvéd;

 

Alperes:

személyesen és érte: dr. Szőke Péter ügyvéd;

 

Szakértő:

Gyulavári György;

 

Hallgatóság:

alperes testvére: Gyimesi Albertné;

 

 

 

Bíró a tárgyalást megkezdi, megállapítja, hogy az idézettek megjelentek. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jegyzőkönyv hangfelvétel útján kerül rögzítésre, 8 munkanap elteltével a bíróság polgári irodájában megtekinthető és róla másolat kérhető. Bíró ismerteti a Szegedi ítélőtábla Pf.II.20.065/2014/20. számú végzését, valamint a felek előkészítő iratait.

 

Kihirdetve az alábbi

 

VÉGZÉST:

 

A törvényszék megállapítja, hogy a felperesként a perben résztvevő ING Biztosító Zrt. névváltozás folytán jelenlegi neve NN Biztosító Zrt.

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye

 

GYULAVÁRI GYÖRGY: Gyula, 1971. június 29., anyja: Rostás Terézia, 858203KA jelű igazolvánnyal igazolja személyazonosságát, és az SZ272273 jelű igazságügyi szakértői igazolvánnyal, mely szerint szakterülete tőkepiac, pénzpiac, szakértő, aki az alábbiakat adja elő.

 

Az alperes 2015. február 20-i keltű beadványát én nem kaptam meg. A felperes ezt megelőző beadványát a szakértői munkával kapcsolatban, azt megkaptam.

 

A szakértői díjjal kapcsolatos felvetést szükséges egyeztetnem a két társszakértővel. Ezt követően tudok nyilatkozni az alperes felvetésére.

 

ALPERESI KÉPVISELŐ:

 

Amennyiben a szakértő tőkepiaci, pénzpiaci szakterületen igazságügyi szakértő, az a kérdésem, hogy az általánosan elvárható ismeretekhez képest ez a perbeli feladat milyen különleges szakértelmet igényel, ami indokolja az emelt szakértői díjat.

 

SZAKÉRTŐ:

 

A befektetési alapok ismerete, bár ez része a szakterületemnek, ugyanakkor kevés igazságügyi szakértő van, aki jártas ezen a területen és a társszakértőként jelölt Menyhárt István igazságügyi szakértő befektetési alapok, illetve biztosítási befektetési alapok kezelésében jártas könyvszakértő.

 

A hétvégi munkavégzést az indokolja, hogy komoly átvilágítást és szakértői feladatot igényel a kérdés megválaszolása, amit én és kollégáim csak úgy tudunk teljesíteni, ha hét közben és hétvégén is dolgozunk.

 

ALPERES SZEMÉLYESEN:

 

Beadványomban is jeleztem, hogy kizárólag az általam csatolt dokumentumok vizsgálatát kérem. Azzal kívánom igazolni a tényállításaim valóságtartalmát, és ehhez nincs szükség arra, hogy a szakértő elvégezze a felperes teljes átvilágítását és értékelje üzletfilozófiáját.

 

Az alperes szakértő kirendelését abban a vonatkozásban tartja szükségesnek, hogy a periratokhoz csatolt kimutatásokat konkrétan az ítélőtáblához 2014. szeptember 23-án, 2015. január 16-án és február 20-án előterjesztett előkészítő irat és azok mellékletei vizsgálata szükséges.  Az alperes ezzel kívánja a keresetben kifogásolt tényállításai valóságtartalmát igazolni.  Így indítványozom, hogy a szakértő ezen beadványoknak és mellékleteinek áttanulmányozásával készítsen újabb munkatervet a szakértői feladatról, annak módszereiről, várható költségéről.

 

ALPERESI KÉPVISELŐ:

 

Azt az alperes nem állította, hogy ügyfél felhatalmazás nélkül végez átcsoportosítást a felperes az eszközalapok között. Ugyanakkor a munkaterv A1 feladata ennek vizsgálatát tartalmazza.

 

Az alperes azt állítja, hogy manipulálja az eszközök átcsoportosítását a felperes. Konkrétan oly módon, hogy a hírlevelekben változtatja a konkrétan megjelölt 8 eszközalapban az indulási

 

dátumokat. Ennek megfelelően hónapról hónapra változik az eszközalap értéke, és a hozam is.

 

FELPERESI KÉPVISELŐ:

 

A felperes egyetért azzal, hogy a bizonyítási kötelezettség az alperest terheli és amennyiben az alperes saját információira hagyatkozva tette meg tényállításait, illetve a felperes nyilvános, interneten is hozzáférhető hírlevelei alapján, úgy ezek vizsgálata a banktitok szempontjából sem ütközik akadályba, illetve megfelel a kereset elbírálhatósága szempontjának is.

 

SZAKÉRTŐ:

 

Biztosítási területen nekem is van tapasztalatom. Menyhárt István részt vett több biztosítási alapkezelő könyvvizsgálatában. Ilyen munkafolyamatokban együtt dolgoztunk, így ez a speciális szakterület és ezen a speciális szakterületen is megfelelő kompetenciával rendelkezünk.

 

ALPERESI KÉPVISELŐ:

 

Kérem, hogy a megjelölt alperesi iratok alapján elvégzendő szakértői feladatra vonatkozó munkaterv elkészítése kapcsán jelölje meg a jelenlévő szakértő, hogy miért van szükség társszakértő bevonására, melyik az a szakterület, amelyhez ő nem rendelkezik megfelelő kompetenciával.

 

Kihirdetve a következő

 

VEGZEST:

 

A törvényszék felhívja a Themis Iroda Igazságügyi és Területfejlesztési Tanácsadó kft. (5700 Gyula, Ibolya u. 2.), hogy szakértői munkatervet készítsen a felperes keresetében a) - k)., és m., n. pontokban felsorolt tényállítások szakértői vizsgálatának módszeréről és költségvonzatáról oly módon, hogy kizárólag az alperes által a Szegedi Ítélőtábla előtt folyamatban volt eljárás során becsatolt előkészítő iratok és azok mellékletei áttanulmányozásával, illetve a Kecskeméti Törvényszék P.21.192/2013. számú ügyiratok áttanulmányozásával szükséges elvégezni a szakértői feladatot - mellőzve a felperes könyvszakértői átvilágítását.

 

Nyilatkozzon a munkatervben a későbbi szakvélemény elkészítésének várható költségéről, amennyiben emelt díjat kíván felszámítani, ennek indokoltságáról és társszakértő bevonása esetén külön indokolja meg, hogy mely terület, mely kérdés vizsgálata szükséges társszakértő útján.

 

A szakértői munkatervet 30 napon belül készítse el és csatolja ahhoz a munkaterv elkészítéséhez kapcsolódó díjjegyzéket, belefoglalva a mai tárgyaláson való megjelenéssel kapcsolatos költségigényt.

 

Bíró átadja szakértő részére az ítélőtáblai eljárásban csatolt iratokat, mellékleteket, valamint a Kecskeméti Törvényszék 8.P.21.192/2013. számú iratait.

 

FELPERESI KÉPVISELŐ:

 

A felperes ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelmét fenntartja, amelyet már a per kezdetén is előterjesztettünk, azonban ítélethozatalra tekintettel ez akkor nem realizálódott, illetve az alperes viszonylagosan visszafogottabban kommunikált az interneten.  Két hete azonban olyan jelzéssel élt a felperes felé, hogy olyan közleményeket fog megjelentetni, amelyek a jelenlegi brókerbotrányok alapján törékennyé vált befektetési piaci helyzetet meglovagolva indít támadást a felperes üzletpolitikája, tevékenysége ellen és ez visszafordíthatatlan folyamatot indítana el az ügyfelek felperes iránti bizalma terén.  A felperes tevékenysége alapvetően bizalmi alapra épül.  Amennyiben a hosszadalmas bizonyítási eljárás után esetlegesen kedvező ítéletet is hoz a bíróság, az ügyfelek bizalma már nem állítható helyre.  Az alperes kilátásba helyezte, hogy a Buda Cash, Hungária és Questor botrányokkal összefüggésben jelentet meg híranyagot a felperesről is, amely fiktív, feketén történő pénzalapok forgalmazásáról szól és párhuzamot von a fiktív kötvények és a felperes tevékenysége között, amelyet szintén fiktívnek minősít.  Minderre tekintettel a keresetben megjelölt petítum szerint ideiglenes intézkedéssel kérjük arra kötelezni, hogy távolítsa el a biztositobank.hu és a youtube.com weboldalakról az a.) - k.) és m.), n) pontokban foglalt közléseit, illetve tiltsa el a törvényszék az alperest ilyen tartalmú tényállítás megjelentetésétől ezen a fórumon vagy más fórumon.

 

ALPERESI KÉPVISELŐ:

 

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem elutasítását kérem.  Másfél éve folyik a per. Nem indokolta a felperes, hogy milyen különös méltánylást érdemlő jogvédelem miatt lenne szükség az ideiglenes intézkedésre.  Az alperes elmúlt hetekben tett jelzései a felperes felé nem kerültek nyilvánosságra, semmilyen új információt nem jelentetett meg médiafelületen.  A fiktív kötvénykibocsátással kapcsolatos pénzpiaci botrányok nem tárgya a pernek, így ilyen információ alapján ideiglenes intézkedés kibocsátására nincs lehetőség.  A bíróság csak a kereset tárgyában hozhat ideiglenes intézkedést.

 

FELPERESI KÉPVISELŐ:

 

A különös méltánylást érdemlő érdek a törékeny befektetői bizalom, ami nem csak a felperest, hanem valamennyi pénzpiaci résztvevőt megilleti. Jelen per tárgya, illetve kérelmünk lényege a további jogsértéstől való eltiltás.  Rendkívül fontos a további jogsértéstől való eltiltás a felperes szempontjából, de a többi pénzpiaci résztvevő pénzintézet szempontjából is és ez a pernek, illetve a kereseti petítumnak a tárgyát képezi.

 

ALPERESI KÉPVISELŐ:

 

Szükséges értékelni azt is, hogy általános negatív értékítélet van a brókercégekkel, hitelintézetekkel, befektetési alapokkal kapcsolatban a magyar társadalomban az alperes bármiféle közlésétől, magatartásától függetlenül.

 

FELPERESI KÉPVISELŐ:

 

Éppen egy ilyen közbizalmi válságban értékelődik fel egy esetleges rémhír szerepe, amely adott esetben konkrét kár kialakulásával is járhat.  Ha egy ilyen rémhír hatására tömegesen elhagyják az ügyfelek a biztosítót, olyan kárt idéz elő, amely nyilván nem érvényesíthető az alperessel szemben, ugyanakkor ennek elejét kívánjuk venni ezzel az ideiglenes intézkedéssel.

 

ALPERES:

 

Álláspontom szerint a felperes nem valószínűsítette a különös méltánylást érdemlő helyzetét, illetve a közvetlenül fenyegető kárt sem.

 

FELPERESI KÉPVISELŐ:

 

Éppen többlettényállásként hivatkozunk a pénzpiac azon szereplőire, akik tisztességtelenül végezték tevékenységüket és tömegesen megkárosították az ügyfeleiket.  Amennyiben ezek tevékenységével kívánja analógiába állítani az alperes a felperesi társaságot, ez közvetlen veszélyhelyzet.

 

Kihirdetve a következő

 

VEGZEST:

A törvényszék a mai tárgyalást elhalasztja.

 

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről külön végzésben dönt, és a szakértői munkaterv beérkezése után, annak függvényében hoz az ügyben újabb intézkedést.

 

Jegyzőkönyv lezárva: 14:30-kor.

K.m.f.

Oroszné dr. Kerekes Anna bíró

Hangfelvételről, azzal egyezően leírva: 2015-06-19. Tóthné Barna Anita törvényszéki tisztviselő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!