ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - ING "IDEIGLENES INTÉZKEDÉSI KÉRELEM (A-K-M-N OLDALAK" (2015-06-08)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

Kecskeméti Törvényszék

6000 Kecskemét,

Rákóczi út 7.

Postacím:

6001 Kecskemét, Pf. 12.

 

az NN Biztosító Zrt.

 

(korábbi elnevezése: ING Biztosító Zrt. 1068 Budapest Dózsa G. út 84. B. ép.) felperes

jogi képviselő Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest. Csörsz utca 49- 51.) helyett Dr. Radics György Viktor
Ügyvéd

 

ideiglenes intézkedés kérelme

 

Placz József

(lakcím: 6000 Kecskemét.

Gyenes Mihály tér 17.)

 

alperes szemben személyiségi jog megsértése tárgyában 8.P.20.688/2015 számon folyamatban lévő perben.

 

Budapest, 2015. június 8.

 

Alulírott, NN Biztosító Zrt. (korábbi elnevezése: ING Biztosító Zrt.; székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon: 01- 10-041574) felperes kívüljegyzctt és korábban alatt csatolt meghatalmazásokkal igazolt jogi képviselője, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest Csörsz utca 49-51 ..eljáró ügyvéd: Dr. Ncmescsói András; email: andras.nemcscsoi@dlapiper.com; tel:. -^36 1 510 11 00: fax: +36 1 510 11 01) helyett Dr. Radics György Viktor ügyvéd (értesítési cím: 1124 Budapest Csörsz utca 49-51.; email:viktor.radics@dlapiper.com; tel:. +36 1 510 11 00; fax: +36 1 510 II 01) a Placz József (lakcím:6000 Kecskemét. Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben folyamatban lévő perben az alábbi kérelmet terjeszti elő.

 

KÉRELEM

 

A Felperes kereseti kérelmeire tekintettel kéri a tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy a Pp. 156.§. (1) bekezdése szerinti

 

ideiglenes intézkedéssel

 

kötelezze alperest, hogy a kereset a) - k); és m)-n) pontjában foglalt közléseket a jelen per jogerős lezárásáig vagy az ideiglenes intézkedés tisztelt Törvényszék általi hatályon kívül helyezéséig a biztositobank.hu és a youtubc.com weboldalákról távolítsa el és tiltsa el alperest az ilyen tartalmú tényállítás ezen vagy más fórumon, médiatartalmon történő közlésétől.

 

INDOKOLÁS

 

 1. Felperes az ideiglenes intézkedést a Pp. 156.§ (I) bekezdésének különös méltánylást érdemlő jogvédelmi szükségessége, valamint a felperest közvetlenül fenyegető kár elhárítása fordulatára alapozza.
 2. Az alperes minden alapot nélkülöző állításai szerint felperes a biztosítottak tömegét megkárosító, törvénytelen és bűncselekményt megvalósító konspirativ módon manipulálja az eszközalapokat, azaz visszaéléseket követ el az ügyfelek vagyonának a kárára az eszközalapokban történő illegális pénzmozgatásokkal. Mindezt olyan rendszerességgel, hogy ahhoz a biztosító nagy számú munkatársának és vezetőinek összehangolt tevékenysége szükséges. Ezen tényállítások a biztosítót mintegy bűnszervezetként mutatják be, amely a felperesi biztosítótársaság jóhímévhez való személyhez fűződő jogát a lehető legsúlyosabban és utólag sem reparálható módon sértik és a felperes üzleti tevékenységére hátrányosan hatnak, amely a felperesnek vagyoni és nem vagyoni kárt is okoz.
 3. A felperesi cégcsoport 1845 óta folytat pmdens biztosítási tevékenységet több szintű belső minőségellenőrzési mechanizmusokat működtetve. Felperes működését szigorú jogszabályi elvárások között végzi, amelyek betartását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete folyamatosan ellenőrzi. Az alperes a felperessel szemben részben a jelen keresetben kifogásolt állítással kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előtt is indított eljárásokat, amely eljárások egyetlen esetben sem állapítottak meg jogsértést.
 4. Felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelme körben hivatkozik a Legfelsőbb Bíróság BH 2000.46. és a Szegedi ítélőtábla EDT 2004.1047 sz. döntéseire is. amelyek az ideiglenes intézkedés elrendelésekor vizsgálandó feltételeket világosan és egyértelműen határozták meg az alábbiak szerint.   A kereset várható alapossága
 5. A joggyakorlat szerint az ideiglenes intézkedés elrendelése körében elsődlegesen vizsgálandó, a kereset jogalapját képező anyagi jogi szabályok megsértése, azaz a kereseti kérelem várható alapossága.
 6. Jelen perben a bizonyítási kötelezettség az alperest terheli, ezért elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy az alperes által ezidáig a perben előterjesztett bizonyítékok a legcsekélyebb mértékben sem alkalmasak az alperesi tényállítás - ti. az eszközalapok közötti illegális pénzmozgások - igazolására vagy valószínűsítésére. Az alperes zavaros, koncepciótlan és szakember számára érthetetlen iratokat és számításokat terjesztett elő, amelyek semmiképp sem alkalmasak a felperesi állítások akár valószínűsítésére, így' az alperesi jogsértés és így a felperesi kereset alapossága rendkívül valószínűnek mutatkozik.
 7. Az alperesi vádak valószínűtlenségét alapozzák meg az alperes kérelmeire lefolytatott specifikus és célzott PSZÁF (jelenleg MNB) vizsgálatok felperesre kedvező eredményei is, amelyek szintén nem állapították meg a perben vitássá tett jogsértést.

9> Az alperes - vagyonos ember lévén - megteheti, hogy nehezen érthető állításait rendkívül költséges szakértői bizonyítással vizsgáltassa ki, amely szakértői bizonyítás is meg fogja erősíteni az alperesi vádak teljes alaptalanságát. Az alperes által megelőlegezett költségű szakértői bizonyítás azonban már most láthatóan rendkívül időigényes szakértői vizsgálatokat lesz szükségessé, amely ideje alatt is felperes nem maradhat - akár ideiglenes - jogvédelem nélkül.

 

A jogvédelem szükségessége

 

 1. A következő vizsgálandó kérdés az érdemi döntést megelőző jogvédelmet megalapozó feltételek valamelyikének fennállása (Pp. 156.§ (1) bek.)
 2. Álláspontunk szerint az alperesi állítások súlyossága önmagában megalapozza a felperes különös méltánylást igénylő jogvédelmi helyzetét (Pp. 156.§ (1) utolsó fordulata), mivel a felperes jóhimevét ennél drasztikusabban sértő vádat - ti. hogy a felperes visszaél az ügyfelek vagyonával azokat becsapja - az ügy felek bizalmára épülő felperesi tevékenységre tekintettel elképzelni sem lehet.
 3. Az alperesi állítások súlya alkalmas a felperesbe vetett fogyasztói közbizalom megingatására is. amely eredménye elmaradó új szerződéskötések és a fennálló fogyasztók elvándorlása lehet, amely a felperesnek igen jelentős tényleges kárt is okozhat. Ezen károsodás a felperest közvetlenül fenyegeti így' megvalósítja a Pp. 156.§ (1) első fordulatában megfogalmazott "közvetlenül fenyegető kár" fogalmát is.
 4. Különösen igazak a fentiek a befektetési piac jelenlegi helyzetében, amikor vélhetően sorozatos bűncselekményeket elkövető kisebb befektetési szolgáltatók csalásai eredményeként a teljes befektetési piac rendkívüli bizalmi nyomásnak van kitéve. Ebben a helyzetben a tisztességes piaci szereplőknek, a szabályozó hatóságoknak és a bíróságoknak közös feladata és felelőssége a piaci bizalom fokozottabb megóvása, mert az ilyen körülmények között szárnyra kapó "rémhírek" jelentősége is megnő.
 5. Ebben a helyzetben különös jelentőséggel bír az. az új tény, hogy az alperes 2015. június 5. napján pénteken a jelen irathoz F/1 alatt csatolt iratokat juttatta el a felpereshez, amelyekben a felperes tevékenységét a Buda Cash brókerház, a Questor Értékpapír Zrt. és a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységéhez hasonlítja megpróbálja meglovagolni az ezen cégek által elkövetett bűncselekményekkel kialakult helyzetet a saját valótlan tényállításai alátámasztására, és azzal összefüggésben további médiafigyelem vonzására.
 6. A csatolt iratokat az alperes nyilatkozata szerint 2015. június 9. napján, kedden kívánja közzétenni és azokra alapozottan ismételt médiaattakot indítani a felperessel szemben (kivéve természetesen, ha addig megállapodnak a felek), amely tények ismételten rendkívül sürgetővé teszik a felperes számára az azonnali jogvédelem biztosítását.
 7. A fentiekben ismertetett tények a jelenlegi piaci körülmények, valamint az, hogy az alperes tényállításaival korábban több médiafelületen is nyilvánosságot kapón együttesen kétség nélkül megalapozzák a felperes azonnali jogvédelmi szükségességét.

Az ideiglenes intézkedéssel okozott hátrány/előny mérlegelése

 

 1. Az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltétele még, hogy az azzal elérhető előnyök ne haladják meg az okozott esetleges hátrányokat.
 2. A felperes által jelenleg kérelmezett ideiglenes intézkedéssel elérhető előny, hogy azonnali jogvédelmet biztosít a teljesen alaptalan és rendkívül sértő, a jelenlegi piaci hely zetben különösen veszélyes alperesi tényállításokkal szemben.
 3. Az ideiglenes intézkedés hátrányt nem okoz, mivel a kifogásolt tényállítások eltávolítása, vagy későbbi ismételt feltüntetése költséggel nem jár, azok utólag bármikor helyreállíthatóak.
 4. Ezzel szemben a felperesnek okozott jogsértés ti. a felperes üzleti jóhímevének sérelme és az azzal okozott vagyoni és nem vagyoni károk az alperes esetleges utólagos elmarasztalásával sem lesznek visszamenőlegesen kiküszöbölhetőek, azaz az alperes által okozott jogsérelem a bírósági ítéletekkel sem lesz a felperes számára utólag reparálható.
 5. Végül, az ideiglenes intézkedés elrendelése nem sértheti az alperes véleménynyilvánításhoz való jogát sem mivel - ahogy azt mind az első-, mind a másodfokú bíróság megállapította • a vitatott közlések tényállítást tartalmaznak, azaz nem minősülnek véleménynyilvánításnak.
 6. A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelése hátránnyal nem jár. az azzal esetlegesen okozott hátrányok hiányában az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltétel kétséget kizáróan fennáll.

ÖSSZEFOGLALÁS

 

 1. A jelen iratban kifejtett jogi álláspontunk és ismerteteti tényekre alapozott véleményünk szerint a jelen perbeli eset tankönyvi példája az ideiglenes intézkedés helyes alkalmazásának, a Pp. I56.§ (l) bekezdése szerinti azonnali jogvédelem lehetőségét a jogalkotó vélhetően éppen a jelen perbeli esetekre tette lehetővé a bíróságok számára.
 2. A fentiekre tekintettel kérjük a tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy az ideiglenes intézkedés iránti kérelmünknek szíveskedjen helyi adni.

* * *

FELPERES NÉVVÁLTOZÁSA

 1. Felperes elnevezése 2015. április 1. napjától NN Biztosító Zrt.-rc változott. A névváltozást igazoló hiteles cégmásolatot a jelen irat F/2. sz. mellékleteként csatoljuk.
 2. A jelen iratot az alperesnek közvetlenül megküldjük

 

Tisztelettel:

NN Biztosító Zrt.

felperes

 

Melléklet

F/1. Alperestől 2015. június 5. napján kapott iratok

F/2 Felperes cégmásolata

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!