ING (NN) BIZTOSÍTÓ - "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE PER" - I. FOKÚ VÉGZÉS (2016-03-24)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

 

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

6000 Kecskemét. Rákóczi út 7.

 

8.P.20.688/2015/32. szám         

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

Ezt az idéző végzést a megjelenéskor fel kell mutatni.

 

Idéző végzés

 

NN BIZTOSÍTÓ ZRT. - felperesnek PLACZ JÓZSEF- alperes ellen

 

személyiségi jog megsértése iránt indított percben a bíróság a hátoldalon írt törvényes következmények terhével tájékoztatja a feleket, hogy 

 

2016. évi június hó 9. napján 10:00 órakor 

 

a törvényszéken, a Rákóczi utca 7. házszám fszt. 17. ajtószám alatt a per folytatólagos tárgyalására jelenjenek meg.

 

Kecskemét, 2016. év március hó 24. napján

 

Oroszné dr. Kerekes Anna s.k. bíró

A kiadmány hite, Juhász Loretta törvényszéki írnok 

 

FIGYELMEZTETÉS

 

A bíróság pénzbírsággal (1952. évi III. törvény 120. §-a) sújtja azt a felet vagy képviselőt, aki akár a tárgyaláson, akár valamely periratban jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból:

 

1.     az ügyre vonatkozó oly tényt állított, amelyről bebizonyult, hogy valótlan, vagy az ügyre tartozó oly tényt tagadott, amelyről bebizonyult, hogy igaz

2.     olyan tényt elhallgatott, amelyről tudnia kellett, hogy a per eldöntése céljából jelentős, vagy

3.     nyilvánvalóan alaptalanul hivatkozott valamely bizonyítékra.

 

A bíróság pénzbírsággal sújtja azt a felet (képviselőt), valamint más perbeli személyt, aki valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per befejezését késlelteti.

 

A bíróság azt a felet (képviselőt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késédelmeskedik, valamely határidőt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz. a törvény értelmében a költségek megtérítésére való kötelezésen felül - pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja (1952. évi ÜT. tv. 8. $-ának (3) - (5) bekezdése).

 

A fél köteles a tényállításait, nyilatkozatait, bizonyítékait a per állása szerint - a gondos és az eljárást elősegítő pervitelnek megfelelő időben előadni, illetve előterjeszteni. Ha a fél tényállításának, nyilatkozatának előadásával, bizonyítékainak előterjesztésével alapos ok nélkül késlekedik és e kötelezettségének a bíróság felhívása ellenére sem tesz eleget, a bíróság a fél előadásának, előterjesztésének bevárása nélkül határozhat (1952. évi III. tv. 141. ij-ának (2) és (6) bekezdése).

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELETRŐL

 

A perben meghatalmazottként eljárhat:

 

a)  a fél egyenesági rokona és annak házastársa, az örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs. a jegyes és az élettárs. a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;

b)     a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja;

e) az ügyvéd és az ügyvédi iroda:

d) állami szerv (közigazgatási szerv, intézet, intézmény, hivatal stb.) ügyintézője az állami szerv tevékenységével kapcsolatos ügyekben:

e) a helyi önkormányzat képviselő-testületének, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatnak a tagja, a jegyző, a főjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a kerületi hivatal elöljárója, ügyintézője a helyi önkormányzatot, kisebbségi önkormányzatot, továbbá azok szerveit érintő perekben: a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal ügyintézője a hivatalt érintő perekben;

f) a szakszerv ezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben;

g)   az érdekképviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott érdekképviseleti célok körébe vonható.

h)     a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben;

3

i)      a gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó alkalmazottja munkáltatójának gazdasági tevékenységével kapcsolatos perekben, a gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi előadója) pedig azokban a perekben is. amelyekben külön jogszabály a képviseletre feljogosítja:

j)       akit erre külön jogszabály feljogosít (1952. évi III. tv. 67. $-ának (I) bekezdése).

Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (1952. évi III. tv. 69. ij-ának (2) bekezdése).

 

Nem lehet meghatalmazott:

 

1.     aki 18. életevét még nem töltötte be,

2.      akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott.

3.      akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett (1952. évi 111. tv. 68. §-a).

4.

A TÁRGYALÁS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Ha a folytatólagos tárgyalást a bírósági meghagyással szemben benyújtott ellentmondás folytán kitűzött és az alperes által elmulasztott tárgyalás kivételével a felek bármelyike elmulasztja, a bíróság a tárgyalást a jelenlévő ellenfél, illetőleg a távollevő felperes megelőzőleg előterjesztett kérelmére tartja meg, de új határnapot is kitűzhet.

 

Ha a bíróság a tárgy alást megtartja, a mulasztó féllel előzetesen már közölt kérelmeket, tényállításokat és bizonyítási indítványokat úgy kell tekinteni, hogy a mulasztó fél a kérelem teljesítését nem ellenzi, a tényállítás valóságát nem vonja kétségbe, illetőleg a kívánt bizonyítást nem ellenzi, kivéve ha ez a perben korábban tett nyilatkozatával ellentétben állna (1952. évi III. tv. 136/B. (j-ának < 1 )-(3) bekezdése).

 

Az eljárás szünetel, ha

 

a) a felek erre vonatkozó kölcsönös megegyezésüket akár az első tárgyalást megelőzően, akár az első fokú eljárás folyamán bármikor bejelentik, vagy

b)      a felek közül bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg. vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz és a távollévő felperes megelőzőleg egyik esetben sem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg,

c)      a felperes a megadott lakcímről nem idézhető, illetőleg ismeretlen helyre költözött, és az alperes hirdetményi idézést nem kér. vagy az ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalán nem tesz. vagy

d)      hirdetményi idézésnek volna helye és a fél ezt nem kén.

A szünetelés a határidők folyását nem érinti. Bármelyik fél kérelmére az eljárást folytatni kell.

Hathónapi szünetelés után a per megszűnik. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

A per során hozott jogerős részitélet és közbenső ítélet hatályát a per megszűnése nem érinti (1952. évi 111. tv. 137. $-a).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 
 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!