ING (NN) BIZTOSÍTÓ - "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE PER" - BEADVÁNY - PLACZ - (2016-12-21)

EREDETI ÉS NYOMTATHATÓ PDF DOKUMENT

 

DR. SZŐKE PÉTER

ügyvéd

6722 Szeged, Hajnóczy u. 5. I/5.

Telefon/fax: (62) 329-024, Tel.: (30) 228-32-40

 

Kecskeméti Törvényszék

Kecskemét

hiv. sz.: 8. P. 20.688/2015/57

 

Tisztelt Bíróság!

 

PLACZ JÓZSEF alperes már igazolt képviselőm útján az alábbiakat adom elő:

 

Mellékelten csatolom dr. Bölönyi-Horváth László igazságügyi szakértő alperes megbízásából készített magánszakértői véleményét.

 

 1. Az eszközalapok hírlevelekben közzétett indulási dátumának megváltoztatása:

 

A szakvélemény 13. oldal 2. bekezdésében a szakértő megállapítja, hogy a luxemburgi alapkezelő 2011.-ben több alapot beolvasztott más hasonló profilú eszközalapba. Ezt követően a hírlevelekben egy rövid ideig ezen újonnan létrejött eszközalapok összeolvadási, indulási dátumát szerepeltette indulási dátumként, majd visszatért ahhoz a gyakorlathoz, hogy az eredeti alap indulási dátumát szerepelteti. A 4. bekezdésben a szakértő megállapítja, hogy a biztosító a 2011. november 30-i hírlevélben tájékoztatást adott az alapok összeolvadásáról, az összeolvadás időpontjáról, az alapok összeolvadást megelőző teljesítményéről, az alapok múltbéli hozamáról. Ugyanakkor később nem található jelzés arra vonatkozóan, hogy 2012. szeptember 29-én milyen változás történt, amelynek hatására az alap eredeti (korábbi) indulási dátuma szerepel ismét. Tekintettel a hozamszámláló web-oldal működésének fentebb említett sajátosságára, a változtatás befolyásolhatta a számított hozam adatokat, így azon befektetők számára, akik nem kísérték napi szinten figyelemmel befektetéseik alakulását fel sem tűnhetett a hozamszámítás miatt valójában fontos változás.

 

A szakvélemény 20. oldal 4. bekezdése szerint eltértek a hozamalakulás vizsgálatakor lényeges dátumok. Ezen eltéréseket az ügyfelek számára nem dokumentálták megfelelően. Az eredeti indulási dátumok újbóli szerepeltetésének indokára, időpontjára vonatkozóan a befektetőket egyáltalán nem tájékoztatták.

 

A szakvélemény 20. oldal utolsó előtti bekezdésében a szakértő kitér a befektetési alapok átalakulás és beolvadására vonatkozó jogi szabályozásra. Rögzíti, hogy a Tpt. 260-262 §-ai szabályozzák a befektetési alapok átalakulása, beolvadása során követendő előírásokat. A 260. § (1) bekezdése alapján átalakulásnak minősül a befektetési alap fajtájának, típusának vagy futamidejének megváltoztatása. A megadott időszakban érvényben lévő szabályozás (260.§ (6) bek.) szerint az alapkezelő az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az alapkezelő a Felügyeleti engedély megszerzését követően köteles az átalakulás tényét a befektetési alap hirdetményi lapjaiban, az átalakulás napját legalább harminc nappal megelőzően közzétenni.

 

A jogszabály értelmében „Ha a kibocsátóról olyan valóban adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A kibocsátó nyilatkozatát az 56. §-ban meghatározott módon és a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni.”

 

A 21. oldalon található táblázat szerinti 8 befektetési eszköz tekintetében a fentiek nem valósultak meg, így az alapkezelő jogszabályellenesen járt el, amennyiben átalakulás, illetve beolvadás valóban megtörtént.

 

Indítványozom, hogy a bíróság kötelezze felperest, hogy az alábbi 8 eszközalap átalakulása illetve beolvadása kapcsán csatolja be a rendelkezésére álló iratokat:

 

 

 • Renta Fund Global High Yield (Globális Vállalati kötvény)
 • Renta Fund Euro (Európai Államkötvény)
 • Renta Fund Eurocredit (Európai Vállalati kötvény)
 • Renta Fund EMD –Emerging Markets Debt- Hard Currency (Fejlődő Kötvénypiacok)
 • Renta Fund Asian Debt Hard Currency (Ázsia kötvény)
 • Invest Euro Equity (Európai részvény)
 • Invest Prestige and Luxe (Presztízs és Luxusmárkák részvény)
 • Invest Emerging Europe (Fejlődő Európai régió részvény)

 

A fenti eszközalapok hírlevelekben közzétett különböző indulási dátumai vonatkozásában a szakvélemény 21. oldalán található táblázatra utalva a szakértő megállapítja:

 

„Ezekben az esetekben az indulási dátum megváltoztatása miatt a honlapon található hozamszámláló a valóságosnál kedvezőbb képet mutatott. A Presztízs és Luxusmárkák részvény (Invest Prestige and Luxé) elnevezésű eszközalap 1998. január 12.-én indult, és ezen időponttól 2012. október 12.-ig 4,4% hozamot ért el. A 2011. április 08.-i kezdő időponttal 2012. október 12.-ig már 19.48%-os hozamot tüntetett fel a hozamszámláló az adott alapnál. Jelenleg a hozamszámláló alkalmazás e befektetési eszköz kezdő dátumaként 2006. 06. 30.-i időpontot jelez és 4,75% hozamot mutat. Ilyen frekvenciájú és amplitúdójú hozamváltozás a pénz-, és tőkepiacokon elképzelhetetlen és történetileg sem alátámasztható. A dátumok módosításának időpontjában nem volt olyan hazai, illetve nemzetközi tőkepiaci esemény, amely az ilyen mértékű, esetenként 400-500%-os változásra indokot szolgáltathatna.”

 

A szakvélemény 23. oldal utolsó bekezdésében a szakértő az alábbi megállapítást teszi:

 

„Fentiek alapján megállapítható, hogy a kérdéses időpontokban sem hazai, sem pedig nemzetközi tőkepiaci események nem indokolták a hozamok hozamszámláló által mutatott jelentős változását. Ebből következően megállapítható, hogy a hozamszámláló működése során nem a valós tőkepiaci eseményeknek megfelelő értékeket számította.”

 

 1. Forintban és euróban is vezetett eszközalapok eltérő eredménye:

 

A szakvélemény 13. oldal utolsó előtti bekezdése szerint meghatározott alapok (LU0546918664, LU0546918235, LU0095527585) adatainál az alapok forintban, illetve euróbán történő forgalmazási árfolyam adatai eltérést mutatnak, jóllehet ugyanazon ISIN azonosítóval rendelkező befektetési eszközökről van szó.

 

A szakvélemény 13.-15. oldalán található táblázat tartalmazza a Globális Vállalat értékeinek összehasonlítását 2011.07.01-2016.09.30 közötti időszakban. A szakértő15. oldal 1-3 bekezdései szerinti levezetés értelmében az euróban forgalmazott eszközalap árfolyama (egy egység értéke) 3,13-szor (469,49/158,75455=3,13) több, mint ugyanannak az eszközalapnak a forintban forgalmazott árfolyama.

 

A felperesi Általános Szerződési Feltételek 7/b. pontja, valamint az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET –re való hivatkozással az ING Biztosító által forgalmazott valamennyi eszközalapja egyedi ISIN azonosítóval ellátott értékpapír, de egy időben több, egymástól teljesen eltérő változata (hozama – eszközértéke – árfolyama, stb,) forgalmazott mikor az egyedi eszközalapok összes befektetési adatai (ISIN azonosító, befektetési politika, költségek, alap összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus, kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, Piaci kockázat, Hitelezési kockázat, deviza kockázat, kamat kockázat, S&P besorolás, Országok szerinti megosztás, Kamatkitettség) 100%-ban azonosak.

 

Felperes a teljes eszközalapállományát (150 milliárd forintot meghaladó értékben) a törvényi jogszabályokkal ellentétesen, egyedi eszközalapokat azonos ISIN azonosítóval eltérő árfolyammal és eszközértékkel, különböző devizanemben forgalmazza.  E cselekedetével az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet valamennyi törvényi előírásait megszegi. Evonatkozásban a szakértői vélemény beszerzése folyamatban van, ezt kézhezvétel után haladéktalanul csatolom.

 

Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:

-       új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,

-       ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat

-       előállításának formája (pl. nyomdai —dematerializált)

-       névértéke vagy devizaneme

-       kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre

-       ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok

átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy

-       ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó

értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

-       Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni, ha:

-       a már beazonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik

(növelés vagy csökkentés),

-       a már beazonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye,

cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.

 1. Egyéb (ISIN kódok):

 

A szakvélemény 15-18. oldalán a szakértő részletesen levezeti és ezzel alátámasztja azon ténymegállapítást, hogy nem lehetséges, hogy ugyanazon ISIN azonosító azonosítsa a forintban illetve euróban nominált befektetési eszközöket, e befektetési eszközök egymással nem kompatibilisek, nem konvertált megfelelői egymásnak.

 

Külön nyomatékkal hivatkozom a szakvélemény 18.-20. oldalán található levezetésre, melynek konklúziójaként a szakértő megállapítja, hogy a felperes tájékoztatása nem felelt meg a jogi szabályozási környezetnek, jogszabályellenes volt:

 

„A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a 6-13 sorszámú 8 befektetési eszközből három eszközalap (EU Részvény, Fejlődő EU, Presztízs) mögöttes alapjainak változásáról nincs információ sem a magyar, sem a nemzetközi publikusan hozzáférhető adatok között. Továbbá, az is megállapítható, hogy ezen eszközalapok egyedi azonosító adatai (neve és ISIN azonosítója) nem változtak, így a két időpont vonatkozásában ugyanazon (változatlan összetételű) befektetési eszközökről beszélhetünk.

 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján 2011.11.30-át megelőzően az eszközalapok összeolvadásáról, valamint az összeolvadás időpontjáról nem található publikus információ annak ellenére, hogy a biztosító képviselőjének állítása alapján az összeolvadás hét hónappal előbb 2011.04.29-én megtörtént. Ezen időszak alatt az eszközalapok évesített hozama a tájékoztatók szerint nem változott.

 

A kérdéses 8 befektetési eszköz 2012. augusztus 31-i tájékoztatóiban az eszközalapok összeolvadásáról, valamint az összeolvadás időpontjáról nincs említés, ugyanakkor már az alapok nem megfelelő indulási dátuma, és a hozaminformációja olvashatók. Egy hónappal később a 2012. szeptember 30-i tájékoztatókban az érintett eszközalapok indulási dátuma visszaállt ereded (2011. október 31-i) értékére, valamint az eszközalapok előzőekben közölt évesített hozamára. A megváltoztatott indulási dátumok nem voltak a havi hírlevelekben feltüntetve.”

 

A szakvélemény 20. oldal. 3. bekezdésében a szakértő megállapítja, hogy a felperesi befektetési eszközök tájékoztatóiban alkalmazott árfolyamadatok nem minden esetben voltak azonosak ugyanazon ISIN-azonosítójú (de más devizanembem nominált) értékpapíroknál, az eltérés okát csak abban az esetben lehetne elfogadni, ha feltételezzük, hogy ezek a befektetési eszközök nem ugyanazon eszközök. Ebben az esetben viszont hibás, illetve jogszabályt sértő ugyanazon ISIN-azonosító használata, mivel a megegyező azonosító azt jelenti a befektetők számára, hogy minden tekintetben ugyanazon befektetési eszközről van szó. Jelen esetben a szakértő megállapítja, hogy ez nem így volt.

 

A szakértő valószínűsíti, hogy megtörtént az ügyfelek nem teljes körű tájékoztatása, illetve néhány esetben a rendelkezésre álló publikus információk alapján valószínűsíthető, hogy több esetben jogszabályellenes az ISIN-azonosító feltüntetése, a fogyasztók nem kaptak megfelelő információkat a valóságos befektetési alternatíváikról, így nem tudtak a lehetőségek közül számukra megfelelő, objektív adatokkal alátámasztható döntéseket hozni. (szakvélemény 24. oldal 1. bekezdés).

 

A szakvélemény 24. és 25. oldalán a szakértő dr. Ladó Judit Mária által készített szakértői vélemény kapcsán közli szakmai véleményét. A felesleges ismétlést elkerülendő e véleményben foglaltakra hivatkozom. A szakértő konklúziója szerint dr. Ladó Judit Mária szakvéleménye hiányos, nem ad választ a nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokban tapasztalható diszkrepanciákra, álláspontját nem támasztja alá objektív vizsgálati adatokkal, így a levont következtetések nem kellően megalapozottak.

 

Fentiek alapján indítványozom, hogy a szakvélemények közötti ellentmondás feloldása érdekében a bíróság a két szakértőt együttesen hallgassa meg azzal, hogy továbbra is fenntartom, hogy jelen perben dr. Ladó Judit igazságügyi szakértőként való kijelölése súlyos eljárási szabálysértés.

 

Szeged, 2016. december 21.

                                                            Tisztelettel:

PLACZ JÓZSEF

alperes

képv.:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

Videó - Utcai demonstráció az NN Biztosító (ING) egyoldalú szerződésmódosítása ellen (Rövidített változat) (LETILTVA)

Videó - Utcai demonstráció az NN Biztosító (ING) egyoldalú szerződésmódosítása ellen (Teljes változat) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!