ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY - ING - 2016-04-06

Eredeti és nyomtatható dokument

 

Kecskeméti Törvényszék 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 12.

az NN Biztosító Zrt.

(korábbi elnevezése: ING Biztosító Zrt. 1068 Budapest Dózsa G. út 84. B. ép.) felperes

jogi képviselő

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) helyett Dr. Radics György Viktor ügyvéd

észrevételei

és

indítványa

Placz József

(lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) alperes szemben személyiségi jog megsértése tárgyában 8.P.20.688/2015 számon folyamatban lévő perben.

 

Budapest. 2016. április 6.

 

Tisztelt Kecskeméti Törvényszék!

 

Alulírott. NN Biztosító Zrt. (korábbi elnevezése: ING Biztosító Zrt.; székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon: 01-10-041574) felperes kívüljegyzett és korábban csatolt meghatalmazással és almeghatalmazással igazolt jogi képviselője, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest. Csörsz utca 49-5 l.;

 

eljáró ügyvéd: Dr. Nemescsói András;   email: andras.nemescsoi@dlapiper.com, :

 

tel:. +36 1 510 11 00; fax: +36 1 510 11 01; helyett Dr. Radics György Viktor ügyvéd; viktor.radics@dlapiper.com; értesítési cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) útján Placz. József (lakcím: 6000 Kecskemét. Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben folyamatban lévő perben az alábbi

észrevételeket és indítványt terjesztjük elő.

 

 1. KORÁBBI INDÍTVÁNYOK FENNTARTÁSA. ÚJABB SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
 1. Felperes a perben korábban előterjesztett valamennyi indítványát változatlanul fenntartja. Állítja, hogy a Themis Iroda Kft. szakértői véleménye ("Szakvélemény") hiányos, homályos, más szakértői véleménnyel és a per egyéb adataival ellentétben áll. helyességéhez nyomatékos kctscg fér. ezért indítványozzuk, hogy a tisztelt Kecskeméti Törvényszék a Pp. 182.§ (3) bekezdése szerint más szakértőt szíveskedjen kirendelni.
 2. A 2016. március 16. napi iratunkban foglalt észrevételek további alátámasztására a felperes igazságügyi szakértőt is megbízott a Szakvélemény felülvéleményezésével.  A megbízott szakértő Dr. Ladó Judit Mária (szakterületei: adó- és járulék (2011.5.5), könyvszakértés (2011.5.5), pénzpiac (2011.5.5), tőkepiac (2011.5.5)) bízta meg. Dr. Ladó Judit Mária közel 20 évig volt a Deloitte nemzetközi gazdasági tanácsadó cég egyik magyarországi vezetője (üzlettársa) és a 2007.-2015. években - két cikluson át - a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöki pozícióját is betöltötte.
 3. Dr. Ladó Judit Mária 2016. március 24. napján elkészült szakértői véleményét (a továbbiakban "Dr. Ladó Judit Szakvélemény") a jelen irat 1. sz. mellékleteként csatoljuk az iratokhoz.  Az alábbiakban néhány szemelvényt közlünk a Dr. Ladó Judit Szakvéleményből.
 1. ESZKÖZALAP MANIPULÁCIÓ
 1. Ahogy azt korábbi iratainkban összefoglaltuk, az eszközalap manipulációt a Szakvélemény - - alperesi állítással teljesen egyezően - azon tényre alapozottan látja megvalósultnak, hogy Különös Összefüggés áll fenn a havi eszközérték-változás és a havi hozam között (jellemzően azonos előjelűek).  A Dömötör Barbara Szakvélemény e tekintetben tett megállapítását megerősíti a l)r. I.adó Judit Szakvélemény is, amikor az alábbiak szerint foglal állást:

 

"Vagyis: a „különös összefüggés" a „hozam és a nettó eszközérték változásai között", amit az alperes tapasztalt, és amit a Szakvélemény megállapít (7. old), nem más. mint az az alapvető tény. hogy a nettó eszközértéknek része az elért hozam.  Másképpen fogalmazva, ha egy napon sem kilépő, sem belépő nincs a befektetési alapba, akkor a hozam és a nettó eszközérték azonosan változik, tekintettel arra. hogy a nettó eszközértéknek része az elért hozam.

 

"A Szakvélemény által felfedezett „különös összefüggés" nem hogy nem különös, de természetes velejárója, alapja egy befektetési alap (eszközalap/ nettó eszközérteke változásának.

 

"Ahogyan a 8.2.1. és a 8.2.2. pontokban kifejtésre került, a Szakvélemény szakmailag teljesen hibás, téves okfejtéssel jut el oda hogy a „ manipulálást ” tényként kezeli.  Amit a Szakvélemény ,. manipulálásnak” nevez, vagyis az a tény, hogy- a nettó eszközérték változás és a hozam változás alakulása a vizsgált 3 7 hónapból 31 esetben azonos tendenciái mutat, az nem „manipulálás" eredménye, hanem ellenkezőleg, részben a nettó eszközérték változás és a hozam változás közötti összefüggésnek a következménye, részben a természetes befektetői magatartás következménye.,rt

 1. A Dr. Ladó Judit Szakvélemény fenti hivatkozásai és annak teljes tartalma igazolja azon állításunkat, miszerint a Szakvéleményben jelzett különös összefüggés - amelyre a Szakvélemény eszközalap manipulációra vonatkozó összes feltételezése alapul - nemhogy különös, hanem szükségszerű jelenség. Ennék következménye, hogy a Szakvélemény eszközalap manipulációra vonatkozó "megállapításai" - amelyek valójában teljesen téves feltételezések csupán - minden alapot nélkülöznek.
 2. A Dr. Ladó Judit Szakvélemény igazságügyi szakértői szempontból részletesen vizsgálta a Szakvélemény felépítését, az alapul szolgáló tényanyagra való hivatkozást, a Szakvélemény koherenciáját, szakmai megállapításai alaposságát.  Néhány vonatkozó idézet a Dr. Ladó Judit szakvéleményből:

nA Szakvélemény tartalomjegyzéket nem tartalmaz, szerkezete nehezen áttekinthető.,c

 

"A Szakvélemény nem tartalmaz leírást sem a figyelembe vet. áttekintett, feldolgozott dokumentumok köréről, sem a szakértői munka menetéről, így- nem ismeretes, hogy ténylegesen milyen szakértői munka került elvégzésre.

 

' "(...) az alperes és az igazságügyi szakértő által azonosított "különös összefüggés" nemhogy különös, vagy szokatlan, hanem a befektetések esetén a hozamszámítás módjából következik."

2 Dr. Ladó Judit Szakvélemény 6. oldal lap alja.

1 Dr. Ladó Judit Szakvélemény 10. oldal lap közepe.

 1. Dr. Ladó Judit Szakvélemény 21. oldal.
 2. Dr. Ladó Judit Szakvélemény 7. oldal.
 3. U.o.

 

"Nem csak az alperes, de a Kirendelt szakértő sem nevezi meg pontosan az elemzett eszközalapot.  A rendelkezésre álló információk alapján vélelmezhetően a ,.Fejlődő Európa Mérlege" eszközalap a Fejlődő Európai régió részvény” eszközalap (amint arra a Szakvélemény későbbi részei is. bár nem kellő egyértelműséggel utalnak). "

 

"A fent idézett mondatok azon felül, hogy' a második mondat értelmezhetetlen - a befektetési alapokkal kapcsolatos ismeretek súlyos hiányosságára utalnak.

 

"A Szakvélemény dokumentumokkal alátámasztott tények helyett saját elképzelését fogalmazza meg. ami egy Szakvéleményben nem megengedett.  A mondat második fele szerint valaki(k) előre ismerték a hozamok alakulását.  Ez az állítás nem csak. hogy nincs alátámasztva, de teljes egészében képtelenség.  Honnan ismerné egy kis befektető, vagy akár egy nagy befektető előre a befektetési alap hozamának alakulását?  Ez a kijelentés a befektetési szakmai ismeretek teljes hiányára utal."

 

"A Szakvélemény fenti kijelentése (9. old.) ismét vélelmet tartalmaz.  A Kirendelt szakértő is leírja, hogyt nem tudja bizonyítani a manipulálás tényét, de ennek ellenére nem veti el azt.  A kijelentés ismét rávilágít a befektetési szakismeretek hiányára.

 

"A Szakvéleményből nem derül ki, hogy milyen „tényen” alapul a fenti (Szakvélemény 9. oldalán található/   megállapítás ami egyben súlyos szakmai tévedés -. miszerint ., ezek a kivont tőkék nem szenvedték el a veszteségeket, hiszen a veszteség realizálását megelőzően lettek kivonva az alapokból''." '

 

"Semmilyen bizonyíték, dokumentum, vagy bármilyen információ nincs arról, hogy az összegek kifejezetten a „ veszteség realizálása előtt lettek kivonva az alapokból. ”"n

 

"A Szakvélemény 8. oldala egyetlen eszközalap „ Fejlődő Európa Mérlege 2011.05.31-től 2014.06.28-ig” számsort mutatja be. aminek alapján egyáltaláni nem állapítható meg, hogy valaki az ügyfelek hozzájárulása nélkül végzett az ING biztosító állal kezelt eszközalapokba elhelyezett pénzeszközök tekintetében átcsoportosításokat.  A Szakvélemény nem utal olyan háttér - be nem csatolt - bizonyítékokra, ami ezt a kijelentést alátámasztaná.  Erre való tekintettel a Szakvélemény ezen kijelentését semmi nem támasztja alá.

 

"A fent leírt vételem teljességgel hibás, és arra utal. hogy a Kirendelt szakértő nem ismeri az eszközalapok működését, annak ellenére, hogy 2* 450 Hírlevelet átolvasott.  Ezekből a Hírlevelekből ugyanis látható, hogy az eszközalapok nettó eszközértékét és hozamát nem havonta egyszer állapítják meg, hanem naponta. ""

 

"Szakmailag értelmezhetetlen a Szakvélemény azon vélelme miszerint az ING Biztosító „már előre a hónap elején még mielőtt ismert lett volna az eszközalap havi hozamteljesitése nyereséges hozam esetén nagy összegeket, esetenként euro milliókat fektetett he az eszközalapba, valamint mikor a havi hozam mínusz (veszteséges) lett. akkor már előre a hónap kezdetén nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett... " A kijelentés önmagában is ellentmondó, hiszen ha nem ismert az eszközalap „havi hozamteljesitése" akkor honnét tudta az ING Biztosító, hogy- hová kell a nagy összegeket „esetenként euro milliókat" befektetni, vagy éppen kivenni?" '

 

"A Szakvélemény tehát továbbra is megmarad a saját vélelménél, annak ellenére, hogy semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésére saját vélelmének alátámasztására.  Az igazságügyi szakértői véleménynek ugyanakkor dokumentumokon, tényeken kell alapulnia.

 

"A Szakvéleményben leírtak az eszközalapok (befektetési alapok) működésének nem ismeretén, vagy téves ismeretén alapul."

 

"Szakmailag nem értelmezhető sem a .,veszteség realizálódása előtti' pénzeszköz kivonás, sem a „ nyereség realizálódása előtti” pénzeszköz elhelyezés az alapokban.'

 

"A Szakvélemény alátámasztás nélkül, tényként közli, hogy „ van olyan befektető, aki extra nyereséggel és a veszteségek viselése nélkül vesz részt az eszközalapban ".  Ez a kijelentés szakmailag hibás, és a befektetési alapok működésével kapcsolatos ismeretek súlyos hiányára utal." [1]

 1. Véleményünk szerint a fenti idézetek önmagukért beszélnek, és megerősítik a felperes 2016. március 16. napi iratában teli kijelentés miszerint a Thcmis Iroda Kft. Szakvéleménye a szükséges szakmai ismeretek hiányában, a szakvéleményekkel szemben támasztott alapvető tartalmi és formai követelményeket sértő módon, igazolatlan és alaptalan feltételezéseket tartalmaz így az ítéleti tényállás alapjául nem szolgálhat.
 1. MANIPULÁLÁS A HOZAMSZÁMLÁLÓVAL
 1. A Dr. I.adó Judit Szakvélemény e tárgyban az alábbi megállapítást teszi:

"A Szakvélemény nem tér ki arra, hogy a hozamszámláló esetleges „ manipulálása" egyáltalán miben áll. és az hogy an okoz kárt a befektetőknek."

 1. E tekintetben tehát a szakvélemény teljességgel hiányos, így érdemi szakmai mérlegelésre nem alkalmas, kiegészítésre szorul.
 1. ESZKÖZALAPOK VESZTESÉGES MÚLTJÁNAK ELTÜNTETÉSE A HÍRLEVELEKBEN
 1. A Dr. Ladó Judit Szakvélemény e tárgyban - egyebek mellett - az alábbi megállapításokat teszi:

"Szükséges megjegyezni, hogy a „manipulált " hírlevelek minden esetben tartalmaznak múltbeli hozam adatokat, - Visszatekintő hozamok - amelyek gyakran negatív értékek~ negatív hozam adatok.  (Ld. jelen szakvéleményhez 4. sz. mellékletként becsatolt, „ING HAMISÍTOTT ESZKÖZALAPOK (8)" alperesi kigyűjtés.)  Ennek a ténynek ellenére a Kirendelt szakértő nem cáfolja meg az alperes állítását, miszerint a „veszteséges alapok veszteséges múltjának eltüntetésével" manipulált az NN Biztosító.  A 4. sz. mellékletként csatolt alperesi dokumentumok ezt az állítást cáfolják, tekintettel arra, hogy a negatív adatok a hírlevelekben szerepelnek."

5.      ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY

 1. A Dr. Ladó Judit Szakvélemény 28-29. oldala az alábbi összefoglaló véleményt tartalmazza:
 • "A Szakvélemény számos lényeges kérdésben pontatlan, általánosításokat tartalmaz, alátámasztás (dokumentum) nélkül tesz kijelentéseket.
 • Befektetés szakmai ismeretek, a befektetési tevékenység gyakorlati végzése során szerzett tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a Szakvéleményben bemutatott információkból levont következtetések nem helytállóak, azok tárgyi tévedéseken és vélekedéseken alapulnak.
 • A Szakvélemény megállapításaiban az alperes által használt, nem szakmai jellegű megfogalmazások köszönnek vissza.
 • A Szakvélemény is elismeri, hogy semmilyen bizonyíték, dokumentum nem áll rendelkezésre a vélt átcsoportosításra, manipulációra vonatkozóan, és arra sincs semmilyen információ, hogy kinek a pénze került „átcsoportosításra."  A Kirendelt szakértő megállapításnak ez a része helytálló).
 • Ennek ellenére a Kirendelt szakértő megállapítja, hogy „ valaki az eszközalap veszteségének realizálása előtt az eszközalapból euró milliókat, euró tízmilliókul csoportosított máshová, és még az eszközalap nyereségének realizálása előtt euró milliókat helyezett el az eszközalapban, ezzel extra nyereséget szerzett, és veszteséget került el. " A megállapítás teljesen alaptalan, szakszerűtlen és a befektetési tevékenység (kereskedés) ismereteinek teljes hiányára utal.
 • A nettó eszközérték alakulásának és a hozam alakulásának összefüggését a Szakvélemény tévesen ítéli meg. mozgásának gyakori egyező irányát manipulálásra visszavezetni önmagában is súlyos szakmai ismerethiányra utal.
 • A Szakvélemény maga is elismeri, liogy nem látja bizonyítva, de ennek ellenére vélelmezi, hogy az ING Biztositó az időszak alatt 84%-ban él azzal a lehetőséggel, hogy már előre, a hónap elején, még mielőtt ismeri lett volna az eszközalap havi hozamteljesítménye nyereséges hozam esetén nagy összegeket, esetenként euro milliókat fektetett be az eszközalapba, valamint amikor a havi hozam mínusz (veszteséges) lett. akkor már előre, a hónap kezdetén, nagy összegeket, esetenként euró milliókat kivett az eszközalapból és ezzel megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől.  A Szakvélemény ezen kijelentése nem csak. hogy nem megalapozott, de befektetés szakmai ismeret hiányra utal Az eszközalapokba naponta történik (történhet) ki- és befizetelés, naponta alakul a befektetési egységek árfolyama, és nem a hónap végén, vagy elején.  Befektetni, vagy az eszközalapból kilépni (értékesíteni) csak és kizárólag a napi árfolyamon lehet.  Nincs olyan lehetőség, hogy ,.megmentette a kivont pénzt a hónapban elszenvedett veszteségektől".  Ennek vélelmezése súlyos szakmai tévedés.
 • A tevékenység szabályai és a lebonyolítás technikája alapján.  Felügyeleti megállapítás hiányában is állítható, hogy semmilyen jel nem utal arra. hogy az eszközalap egy hónapban elszenvedett veszteségétől „valaki” vagy „valakik" mentesülni tudtak a többi ügyfél terhére.
 • A Szakvélemény komoly befektetés szakmai hiányossága, hogy nem szögezi le az eszközalapba befektetők nem egymás kárára realizálnak nyereséget ás nem tudják áthárítani a veszteséget sem egymásra.
 • A Szakvéleményhez nincsenek csatolva sem a hibás hírlevelek, sem a hozamszámlálóval kapcsolatos esetleges hibák bemutatása, így nem lehet megítélni, hogy vannak-e (voltak- e) esetleges hibák, és ha voltak, akkor ezek az esetleges hibák valóban alkalmasak-e a megtévesztésre és esetlegesen akár károkozásra is.  Ezek az állítások a Szakvéleményben

nem bizonyítottak.

 • A tájékoztatással, a veszteséges eszközalapok múltjának eltüntetésével kapcsolatos alperesi vélekedés, amit a Szakvélemény az ,.alapok indulási dátumának megmagyarázhatatlan változása" kijelentéssel megerősít, feltehetően részben a Biztosító eszközalapjainak és a mögöttes befektetési alapoknak az összekeverésének, összemosásának, részben pedig az eszközalapok és a mögöttes alapok átalakulásainak a következménye. [2]

6    bizonyítási indítvány

 1. Indítványozzuk, hogy a tisztelt Kecskeméti Törvényszék Dr. Ladó Judit Máriát a perbeli alperesi vádak alaptalansága, a Táblázat adatai, és a Szakvélemény következtetéseinek szakmai megalapozottsága tárgyában tanúként szíveskedjen kihallgatni.  A tanú idézhető címe: 1026 Budapest, Riadó u. 8.
 2. A felperes további bizonyítási indítványokat fog a perben előterjeszteni a jelen iratában foglalt indítványai kimenetelétől függően.

* * *

Tisztelettel:

NN Biztosító Zrt.

felperes

 


[1]   Szakvélemény az eszközalapok befektetési egységeinek mozgását - új befektetés, befektetés visszafizetése - egyáltalán nem vizsgálja.  Kizárólag a havi nettó eszközérték és a hozam változás összefüggéséi vizsgálja, de a vizsgádat eredményét szakmailag tévesen Ítéli meg. Egy havi záró adatsorból eleve nem lehet megalapozott következtetéseket levonni, de emellett is, a nettó eszközérték mozgáséinak és a hozam

[2]      A „manipulált" hírlevelek minden esetben tartalmaznak múltbeli hozam adatokat. - Visszatekintő hozamok - amelyek gyakran negatív értékek - negatív hozam adatok. A jelen szakvélemény 4. sz. mellékletként csatolt alperesi dokumentumuk önmagukban megcáfolják az alperes állítását, miszerint a ,. veszteséges alapok veszteséges múltjának eltüntetésével” manipulált az NN Biztosító."

 

---------------------------------------------------------------------------------
 
 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!