ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY - ING - 2016-02-12

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

Az NN Biztosító Zrt.

(korábbi elnevezése: ING Biztosító Zrt. 1068 Budapest Dózsa G. út 84. B. ép.) felperes

jogi képviselő

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest. Csörsz utca 49-51.) helyett Dr. Radics György Viktor ügyvéd

határidő hosszabbítás iránti kérelme

és

előzetes kérdései

 

Placz József

(lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) alperes szemben személyiségi jog megsértése tárgyában

8.P.20.688/2015 számon folyamatban lévő perben.

 

Tisztelt Kecskeméti Törvényszék!

 

Alulírott, NN Biztosító Zrt. (korábbi elnevezése: ING Biztosító Zrt. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvény széken mint Cégbíróságon: 01-10-041574) felperes kívüljegyzett és korábban csatolt meghatalmazással és a meghatalmazással igazolt jogi képviselője, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51 eljáró ügyvéd:  Dr. Nemescsói András; email: andras.nemescsoi@dlapiper.com; tel:. +36 1 510 1100; fax: +36 I 510 1101; helyett Dr. Radics György Viktor ügyvéd viktor.radics@dlapiper.com; értesítési cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) útján Placz József (lakcím:6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben folyamatban lévő perben a tisztelt Törvényszék 8.P.20.688/2015/26 számú számú végzésében foglalt felhívásra az alábbi

 

határidő hosszabbítás iránti kérelmet

 

terjesztjük elő.

 

Előzetesen le kívánjuk szögezni, hogy a Themis Iroda Kft. szakértői véleményét ("Szakvélemény"), az abban foglalt valamennyi negatív feltételezést és vélelmet a leghatározottabban visszautasítjuk és az eljárás során bizonyítani fogjuk azok teljes alaptalanságát.  Fel kell hívnunk valamennyi perbeli résztvevő figyelmét arra, hogy amennyiben a Szakvélemény alaptalan feltételezési és vélelmezései alapján a felperest vagy annak ügyfeleit bármilyen kár éri, úgy a felperes további polgári-, és büntetőjogi lépéseket lesz kénytelen tenni.

 

KÉRELEM

 

 1. Kérjük a tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy a 8.P.20.688/2015/26 számú végzésében a Szakvéleményre teendő észrevételek megtételére biztosított 8 napos határidőt Pp. 104.$ (1) bekezdése alapján további 30 nappal meghosszabbítani szíveskedjen.
 2. Kérelmünk indokaként előadjuk, hogy a Szakvélemény rendkívül tág körben (ugyanakkor megítélésünk szerint nagyon felületesen) vizsgálta felperesi eszközalapok működését, ezért a Szakvélemény adatainak és megállapításainak tényszerű verifikálása is időigényes szakmai munkát követel meg, a rendelkezésünkre álló 8 napos határidőben megalapozott és ellenőrzött adatokon alapuló észrevételeket tenni nem tudunk. Utalunk arra, hogy a szakértői díjjegyzék szerint Szakvélemény elkészítéséhez több mint 450 munkaóra (több mint 11 hét valamennyi munkanapja teljes munkaidőben) volt szükséges, valamint arra, hogy a Pp. 104.§ (2) bekezdése még a 45 napos meghosszabbított határidő meghatározását is lehetővé teszi.
 3. Szintén hivatkozunk arra, hogy a Szakvélemény rendkívül súlyos feltételezéseket és vélelmezéseket tartalmaz, mindenféle szakmai megalapozás vagy alátámasztás nélkül. Ennék megfelelően a Szakvéleményben foglaltak alapos és - annak megfelelően - időigényes észrevételek megtételét teszik szükségessé a felperes részéről.
 4. Kérjük a tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy a fentiek alapján határidő hosszabbítási kérelmünknek helyt adni szíveskedjen!

 

ELŐZETES KÉRDÉSEK A SZAKÉRTŐHÖZ

 

5. A Szakvélemény többszöri tanulmányozását követően sem egyértelmű a felperes számára, hogy a Szakvélemény a rendkívül súlyos következtetéseit, feltételezéseit konkrétan milyen tényekből, milyen szakmai logika alapján vezette le.  Ezért, az érdemi szakmai észrevételeket megelőzően mindenekelőtt tisztázandóak a Szakvélemény alapjául szolgáló konkrét tények és az azokból a Szakvélemény által levont súlyos következtetések közötti logikai összefüggések.  Ennek érdekében az alábbi előzetes kérdéseket intézzük a tisztelt Szakértőhöz.

 

Előzetes kérdések az eszközalapok manipulációjával kapcsolatban:

 

 1. A Szakvéleménynek az eszközlapok közötti manipulatív tőkeátcsoportosításokra vonatkozó következtetéseit - a teljes iratanyag tanulmányozása mellett - kizárólag a Szakvélemény 8. oldalán található táblázatban (a Fejlődő Európa Mérlege 2011. 05 31. és 2014. 06. 28.-ig: "Táblázat") foglalt adatokból vonta le?   A Szakvéleményben e tárgyban foglalt következtetései kellő megalapozottsággal és egyértelműséggel levonhatunk csupán a Táblázatban foglalt adatokból?  Amennyiben ezen következtetései önmagában a Táblázat adataiból nem vonhatóak le, úgy kérjük szíveskedjen konkrétan megjelölni azon tényeket, információkat, amelyekből a manipulációra vonatkozó a következtetések levonhatóak.
 2. A Szakvélemény 7. oldal utolsó bekezdésében foglalt "különös összefüggés" alatt a Táblázat adataiban is megtalálható azon jelenséget érti, hogy a Fejlődő Európa Eszközalap nettó eszközértéke és az alap vonatkozó havi hozama a Táblázatban foglalt 38 hónapból 31 hónapban azonos tendenciát mutatott?  A "különös összefüggés", alatt azt érti, miszerint a táblázatban foglalt. 38 esetből 31 esetben, amennyiben a havi hozam pozitív volt, úgy az alap eszközértéké az adott hónapban nőtt. míg negatív hozam esetén az eszközérték csökkent?  Jól értjük, hogy ezen összefüggésre alapozza a Szakvélemény az eszközalap manipulációra vonatkozó valamennyi következtetését?
 3. A Szakvélemény 7\ 8\ és 9[2][3] [4] [5]. oldalán jelölt pénzmozgások (ti. ez euró milliók tízmilliók) alatt a Táblázat "nettó eszközérték változása" rovatban jelölt összegeket érti? (Például a 2014. április 30. napi adat esetében az ilyen pénzmozgás összege 1.823.720,- euró volt).
 4. Ezen összegeket (pl. 2014. április hónapban 1.823.720,- euró) érti olyan tőkeátcsoportosítások alatt, amelyek tekintetében vélelmezi, hogy - döntően - nem a "kisbefektetők" tevékenységének az eredménye?  Ezen pénzmozgásokat nevezi a Szakvélemény manipulációnak?
 5. Amennyiben nem a fenti 4-5. kérdésekben foglalt összeget érti a vélelmezett manipulativ pénzmozgás / tőkeátcsoportosítás alatt, úgy 2014. április hónapban milyen összegű pénzmozgást állapított meg a Fejlődő Európa Eszközalapban?  Ebben az esetben melyik hónapban érte el a pénzmozgás a szakvéleményében több alkalommal megjelölt tízmillió eurót? 
 6. A Szakvélemény 9. oldalán tett megállapítása szerint azért tartja manipulativnak a fentiek szerinti pénzmozgásokat, mivel a Táblázat adatai szerint a Fejlődő Európa Eszközalap esetében azok rendszeresen megvalósultak.  Jól értjük, hogy rendszeresség alatt azt érti, hogy a Táblázatban a Fejlődő Európa Eszközalap nettó eszközérték változás és vonatkozó hozamváltozás 31 alkalommal - azaz rendszeresen - azonos előjelű volt?  
 7. A Táblázat egyes soraiban foglalt adatok milyen időszakra vonatkoznak (napi, havi)?  
 8. Az eszközalapok biztosító általi értékelése milyen rendszerességgel történik (napi. havi?). 

 

Előzetes kérdések az "eszközalapok vesztes múlt jának eltüntetésével kapcsolatban":

 

9. Kérjük szíveskedjen felülvizsgálni a Szakvélemény 12. oldalának 6. bekezdésében a hozamszámolóval kapcsolatos megállapítását[6], mivel a megállapítás véleményünk szerint "a vesztes eszközalapok vesztes múltjának eltüntetése" elnevezésű felperesi állításra vonatkozik.

10.  Amennyiben csak adminisztratív hibáról van szó és a vonatkozó bekezdésben foglalt megállapítása "a vesztes eszközalapok vesztes múltjának eltüntetése" alperesi állításhoz kapcsolódik, úgy szíveskedjen nyilatkozni, hogy az érintett hírlevelekből egyértelműen megállapítható-e az. érintett alapok múltbeli hozama! Például az alperes által kifogásolt Európai Részvény eszközalap vonatkozó hírleveléből megállapítható-e, hogy az alap 5 éves múltbeli hozama -7,19 %. (veszteség) az indulástól számított hozam pedig -0.06% (veszteség)?  

11.  Kérjük szíveskedjen megjelölni, hogy konkrétan melyik eszközalap melyik hírleveléből nem lehetett megállapítani annak múltbéli hozamait (ti. hogy a múltban az veszteséges vagy nyereséges volt)!  

12.  Kérjük szíveskedjen nyilatkozni, hogy a Szakvélemény kialakítása során a periratokat - például a felperes 2015. szeptember 3. napi észrevételeit vagy a PSZÁF H-FK-II- 182/2013 számú határozatát[7] - megismerte-e!

6.  Hangsúlyozzuk, hogy a fenti kérdéseink a Szakvélemény megállapításainak pontos és félreértések nélküli megértéséhez szükségesek.  A Szakvéleménnyel szembeni kritikai észrevételeinket és további kérdéseinket a tisztelt Szakértő írásbeli válaszait követően, azok függvényében fogjuk előterjeszteni.

7.  A tisztelt Szakértőnek a jelen iratban foglalt kérdések megválaszolásához szükséges munkájához kapcsolatos perköltséget a felperes vállalja előlegezni.

* * *

Tisztelettel:

NN Biztosító Zrt.

 


[1]

[2] "A táblázatot áttekintve számszaki eltérést az alapadatoktól nem találtam Való hun különös össze/üggés tapasztalható a hozam és a nettó eszközérték változásul között Valóban megfigyelhető az. hogy annak ellenére, hogy a biztosításban befektetőként részt vevők annak ellenére, hogy talán "évente egy-kél alkalommal változtatnak befektetési portfoliójukon" jelentős összegben változtatják a hozamoknak megfelelően befektetett pénzüket. "Szakvélemény 7 .oldal. Kiemelés a felperestől.

Lásd előző lábjegyzetben foglalt idézet.

"Számomra a rendelkezésemre bocsátott információk alapján nem bizonyított, hogy ezek az összegek, - euró milliók, tízmilliók - az ING Biztositó pénze." Szakvélemény 8. oldal. Kiemelés a felperestől

[5] "Viszont nehezen elképzelhető az. hogy ilyen összegeket tudnának mozgatni a kisbefektetők a hozam alakulását előre ismerve." "A fentiek alapján vélelmezhető az ING Biztositó általi manipuláció, hiszen mind információban, mind tőkeerőben a Biztosító képes ezeket a tőkeátcsoportosításokat elvégezni. Ennek ellenére hangsúlyozottan fenntartom, hogy a becsatolt bizonyítékok alapján ez nem bizonyított tény " Szakvélemény 9. oldal. Kiemelés a felperestől

"A hozamszámlálö manipulálásával kapcsolatosan valóban felfedezhető az A/J szám alatt csatolt Renta Fund Global High Yield, a Renta Fund F.uro. a Renta Fund Eurocredit, A Renta FunfF.MD a Renta Fund asian Debt Hord Cvrrency, az lnvest F.uro Ecjuity. az hívest Erest ige and Luxé és az hívest Emer ging Furope alapok indulási dátumának megmagyarázhatatlan változása, ami lehetőséget ad arra. hogy megtévessze a befektetőket, és ezzel kárt okozzon nekik." Szakvélemény 12. oldal. Kiemelés a felperestől

0 A határozatot a 2013. október 22. napi iratunk F/2 mellékletének csatoltuk, a releváns részek annak 9-11 oldalain találhatóak. A felügyelet a kérdésben az alábbi megállapítást tette: "A Felügyelet a fentiek alapján ni egál lap itat la, hogy a Biztosító a 2011. november 30-i hírlevélben tájékoztatást a Jött az alapok összeolvadáséiról, az összeolvadás időpontjáról, az alapok összeolvadást megelőző teljesítményéről. így a hírlevélben megfogalmazottak nem keltik azt a látszatot, hogy a beolvadással érintett eszközalapok újonnan létrejött eszközalapok. A hírlevelek továbbá az eszközalapok múltbéli hozamáról is tájékoztatást adtak, így az Üuvfelek által kifogásoltak, miszerint a Biztosító célja az eszközalapok veszteséses

múltjának eltüntetése volt, nem nyert bizonyítást. * (kiemelés a felperestől)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!