ING (NN) BIZTOSÍTÓ "JÓ HÍRNÉV SÉRTÉSE(?) PER" - BEADVÁNY ING (2015-02-05)

Eredeti és nyomtatható PDF dokument

 

6720 Szeged Sóhordó utca 5. Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1192.

az ING Biztosító Zrt.

(1068 Budapest Dózsa G. út 84. B. ép.)

 

felperes Radics Viktor jogi képviselő

Horváth és Társai ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-5!.; képviseli: Dr. Ncmescsói András) helyett Dr. Radics György Viktor ügyvéd

 

észrevétele és indítványa

 

Placz József

(lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) alperessel szemben

 

Jogi képviselő: Dr. Szőke Péter ügyvéd 6722 Szeged, Hajnóczy u. 5.1. 5.

személyiségi jog megsértése tárgyában a Szegedi ítélőtábla előtt Pf.II.20.065/2014 számon folyamatban lévő perben.

 

Budapest, 2015. február 5.

 

Alulírott, ING Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest. Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszéken mint Cégbíróságon: 01-10-041574; ) felperes kívüljcgyzett és korábban csatolt meghatalmazással és almeghatalmazással igazolt jogi képviselője, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely:      1124 Budapest. Csörsz utca 49-51 .;cljáró ügyvéd: I)r. Nemescsói András; email: andras.ncmcscsoi'/í/dlapiper.com; tel:. +36 1 510 11 ÜO; fax: +36 I 510 II 01; helyett í)r. Radics György' Viktor ügyvéd viktor.radicsfrMlapiper.com: értesítési cím: 1124 Budapest. Csörsz utca 49-51.) útján Placz József (lakcím:60Ö0 Kecskemét. Gyencs Mihály tér 17.) alperessel szemben folyamatban lévő perben az alábbi

 

Észrevételeket és indítványokat terjeszti elő

 

a THKM1S Iroda Kft. szakértői munkaterével, az az alapján lefolytatandó szakértői bizonyítással, valamint alperes 2015. január 16. napi iratával kapcsolatban.

 

BIZTOSÍTÁSI TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ TÁRSSZAKÉRTŐ BEVONÁSA

 

 1. A Themis Iroda Kft. társszakértök bevonására vonatkozó indítványával egyetértünk, azt annyival egészítenénk ki. hogy álláspontunk szerint vizsgálatokhoz elengedhetetlenül szükséges biztosítási tevékenységgel, biztosítók működésével és a biztosítókra irányadó számviteli szabályokkal kapcsolatos elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat is. A befektetési alapokkal kapcsolatos szakértői tapasztalat valóban releváns de egy biztosítótársaság és egy befektetési szolgáltató tevékenysége, a rájuk vonatkozó számviteli és jogszabályi környezet jelentősen eltér, amelyre tekintettel indítványozzuk, hogy a Themis Iroda Kft. speciálisan biztosítási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli tapasztalattal és így ezen szakterületen szakértelemmel rendelkező további társszakértőt vonjon be a szakértői vizsgálatokba. Álláspontunk szerint ilyen társszakértő bevonása a szakértői vizsgálat szakszerű és hatékony elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

 

SZAKÉRTŐI MUNKA ÉS A BIZTOSÍTÁSI TITOK

 

 1. A szakértői munkaterv alapján végzett vizsgálatok során a szakértőkkel teljes mértékben együttműködünk, munkájukat mindenben segíten fogjuk.
 2. A szakértői munkaterv alapján végzendő vizsgálatokkal kapcsolatban kezelendő a vizsgálattal érintett biztositási titkok kérdése. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi l.X. törvény ("Bit.")153. §-a szerint:

 

153. § Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztositási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat. amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

 

 1. A szakértői munkaterv 3. oldalán foglalt vizsgálati módszer a) pontja szerint a vizsgálat tárgyát fogja képezni az eszközalapokban lévő ügyfélvagyon mozgatása. Az ügyfélvagyon, azaz hogy az egyes eszközalapokban melyik ügyfél hány befektetési egységgel rendelkezik, valamint, hogy az egyes ügyfelek milyen rendelkezést adtak a biztosítónak ezen vagyonuk más eszközalapba való áthelyezésére az ügyfeleknek, a biztosítóval kötött szerződésére, az ügyfelek vagyoni helyzetére és gazdálkodására vonatkozó adat, amely a Bit. fent idézett 153.§-a szerint biztosítási titoknak minősül.

 

 1. A Bit. 156.§-a szerint a biztosító ezen titkot megtartani köteles, azt csak az érintett ügyfelek, vagy törvényes képviselőjük által adott, a titokkört is pontosan megjelölt írásbeli hozzájárulással, vagy a Bit.- ben foglalt kivételek eseten adhatja ki harmadik személyeknek. A Bit. 157.§ (I) c) pontja rendelkezik a biztosítási titok polgári bírósági eljárásban való kiadásáról, akként, hogy a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége nem áll fenn a polgári bíróság és a bíróság által kirendelt szakértő irányában, részükre a biztosítási titok kiadható. A bíróságon és a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértőn kívül más személy - így pl. a jelen per alperese - számára a Bit. nem teszi lehetővé biztosítási titok hozzáférhetővé tételét.

 

 1. A Bit. ezen egyértelmű szabályozására tekintettel a szakértők munkájuk során hozzáférhetnek a biztosítási titkot tartalmazó iratokhoz, adatbázisokhoz, azonban az alperes számára ilyen hozzáférést a Bit. nem biztosít, így az tilos.
 2. Szintén a biztosítási titok megsértését jelentené, amennyiben a szakértők által elkészített szakértői vélemény vagy annak bármely tervezete biztosítási titkot tartalmazna és azt a szakértők vagy a bíróság az alperes részére hozzáférhetővé tenné anélkül, hogy az érintett ügyfél vagy ügyfelek a biztosítási titok alperes általi megismeréséhez a Bit. l56.§-ában foglalt módon hozzájárulna.
 3. A biztosítási titok mellett a vizsgálattal érintett adatok és elszámolási módok a felperes ING Biztosító Zrt. üzleti titkának minősülnek a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése alapján. A felperes természetesen hozzájárul ezen üzleti titok tisztelt Szegedi ítélőtábla és a kirendelt szakértők általi megismeréséhez, azonban ezen üzleti titok alperes általi megismeréséhez a felperes nem járul hozzá.

 

INDÍTVÁNY A SZAKÉRTŐK ELŐZETES MEGHALLGATÁSÁRA

 

 1. Indítványozzuk, hogy a szakértőket a tisztelt Szegedi ítélőtábla szíveskedjen a per következő tárgyalására idézni ahol a szakértői munka részleteiről és a fclperes / alperes által biztosítandó adatok köréről pontos tájékoztatást nyújtanának, valamint a felek e körben a tárgyaláson egyeztetni is tudnának.
 2. Erre vonatkozóan előzetesen nyilatkozunk, hogy tekintettel a szükséges rendkívül nagy mennyiségű adatra, a vizsgálatok hatékonysága és gazdaságossága érdekében azt javasoljuk, hogy a szakértők a munkájukat az ING Biztosító Zrt. székhelyén helyszíni szemle keretében végezzék el, ahol a felperes munkatársai közvetlenül tudnák biztosítani számukra a szükséges - biztosítási titkot tartalmazó - adatokat, iratokat. Ehhez a felperes a szükséges tárgyi feltételeket - iroda, számitógép csatlakozás, internetkapcsolat  biztosítani fogja.
 3. A szakértők a munkatervben maguk is akként fogalmaztak, hogy egyfajta limitált, célzott könyvvizsgálatot kivánnak folytatni, a könyvvizsgálatok vizsgálati részei pedig - ilyen adatmennyiség esetén - szintén a vizsgált társaság székhelyén szoktak zajlani.
 4. Szintén inditványozzuk. hogy a tisztelt Szegedi ítélőtábla szíveskedjen a szakértőket nyilatkozattételre felhívni a korábbi és jelenlegi gazdasági, könyvvizsgálói tevékenységükről (pl. milyen befektetési alapoknál végeztek végeznek könyvvizsgálati tevékenységet) annak érdekében, hogy arra az alperes a szakértői munka megkezdése előtt észrevételekét tehessen vagy személyüket már a vizsgálatok előtt kifogásolhassa.  Ezt azért tartjuk szükségesnek, mert az alperes ezidáig már több független szakmai szerv-, személy véleményét is vélt összeférhetetlenségi ok miatt kifogásolta meg nagy nyilvánosság előtt miután azok nem az alperesnek tetsző döntés hoztak. Ilyen feltáró nyilatkozat hiányában az alperes a szakértők vizsgálati eredményeit - amelyek meg fogják állapítani az alperesi képtelen vádak alaptalanságát - nem fogja elfogadni és a felek közötti vita a jelen bírósági eljárás lezárultát követően sem fog megszűnni.

 

AZ ALPERES 2015. JANUÁR 16. NAPI IRATA

 

 1. Az alperesi iratot akként értelmezzük, hogy az alperes korábbi iratában foglalt kérdéseket visszavonta és immár csak a 2015. január 16. napi iratában foglalt kérdések feltételét indítványozza a szakértőknek.
 2. Ezen iratban foglalt l. sz. kérdés számunkra némileg zavaros, de vélhetően összefügg a jelen per tárgyával, azaz, hogy a felperes az eszközalapokban végez-e ügyfélrendelkezések nélkül manipulatív vagyonátcsoportosításokat, megkárosítva ezzel ügyfeleit.

 

KERESETI KÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS

 1. Kérjük a Tisztelt Kecskeméti Törvényszéket, hogy a Keresetben foglalt kereseti kérelmeink mellett, azokat nem érintve,
 1. a Ptk. 84.§ (1) a) pontja alapján állapítsa meg, hogy alperesnek a biztositobank.hu weboldalon, valamint a youtube.com videomegsztón http://www.voutube.com/watch?v=qDxIOOJOPhY url alatt, "Az ING Biztosító mindent tagad és hallgat! — Megvan rá az oka! (Második rész)" című videóban közzétett, a jelen kereset-kiegészítés 2) m. - 2) n. pontjaiban foglalt közlései megsértik a felperesnek a Ptk. 75.§ (1), 78. § (1) és (2) bekezdései által védett, jóhímévhez való jogát; és
 2. kötelezze alperest a jogsértés abbahagyására, azaz a kifogásolt tényállításoknak a biztositobank.hu weboldalról, valamint a youtube.com weboldalról való eltávolítására a Ptk. 84.§ (1) b), illetve a Ptk. 84.§ (1) d) pontja alapján; és
 3. tiltsa el alperest a további jogsértéstől, azaz a kifogásolt tények állításától, azok híresztelésétől a Ptk. 84.§ (1) b), illetve a Ptk. 84.§ (1) d) pontjai alapján.
 1. A felperes által kifogásolt alperesi közlések a Kereset 2) a. - 2) 1. pontjaiban, valamint a jelen kereset-kiegészítés 2) m. - 2) n. pontjaiban találhatóak. Felperes valamennyi önálló pontban megjelölt közlés tekintetében egyenként kéri a Tisztelt Törvényszéktől a Kereset, valamint a jelen kereset-kiegészítés 1) a.- 1) c. pontban foglaltak szerinti döntés meghozatalát:

m.  "Az ING Biztosító az eszközalapok manipulálásaival megkárosítja ügyfeleit. Többek között:

 • manipulál a hozamszámlálóval;
 • az eszközalapok értékeivel;
 • manipulál veszteségre/nyereségre

valamint a vesztes eszközalapok vesztes múltjának az eltüntetésével."

(http://www.youtube.com/watch?v=qDxIOQJOPhY - Az ING Biztosító mindent tagad és hallgat! - Megvan rá az oka! (Második rész) - a nyilatkozat szövegét F/l alatt csatoljuk)

n.   "Kiemelten hangsúlyozom, hogy az ING Biztosító elleni vádak kizárólagosan valós tényekkel vannak igazolva, melyek eredete maga az ING Biztosító Zrt. által kiadott hiteles okmányokból áll. Itt nem újbóli kivizsgálásról van szó, hanem az elkövetett gazdasági bűncselekmény sorozat miatti felelősségre vonásról."

 

(http://www.youtube.com/watch?v=qDxIOQJOPhY - Az ING Biztosító mindent tagad és hallgat! - Megvan rá az oka! (Második rész) - a nyilatkozat szövegét F/1 alatt csatoltuk)

 

 1. Az alperesi iratban foglalt 2. sz. kérdés jelen másodfokú eljárás tárgyával nem függ össze, mivel a felperesi kereset a felperes által a per elsőfokú tárgyalásán is előadottak szerint csak az ügyfeleknek kárt okozó manipulatív vagyonátcsoportosításokra vonatkozó alperesi állításokra terjed ki, egyéb kérdést a felperes nem tett a per tárgyává. Az. m) kereseti kérelmünkben foglalt alperesi nyilatkozatban is a vagyonátcsoportositásra vonatkozó alperesi tényállítást kifogásoltuk, ami megállapítható kérelmünk indokolásából is (2013. október 22. napi iratunk 3. pontja szerint ezen alperesi tényállítás tartalmilag egyezik az a) - j) kereseti kérelmekben kifogásolt tényállításokkal), valamint a perben ezidáig koherensen előterjesztett írásbeli és szóbeli nyilatkozatainkból. Megjegyezzük, hogy az alperes e körben szintén fogyasztóvédelmi bejelentéssel élt a felperessel szemben, a lefolytatott PSZÁF vizsgálat az alperesi fogyasztóvédelmi bejelentés érdemi elutasításával zárult. A fentiekre tekintettel a 2. sz. kérdés feltételét ellenezzük.

* * *

Jelen iratot alperesnek és szakértő társaságnak közvetlenül megküldjük. Tisztelettel:

ING Biztosító Zrt.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!