ING (NN) BIZTOSÍTÓ - A PSZÁF értesít az ügy áthelyezéséről kivizsgálásra a GVH-hoz. (891-37-2013, N-FK-II-516-2013) 2013. 07. 15

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

HUNGÁRIÁN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

Fogyasztói jogérvényesítési főosztály

 

ügyintéző:   dr. Némethi Petra

tárgy:            kérelem áttétele

 

*Ikt./Ref: 891-37/2013

 

Placz József

Kecskemét

Gyenes Mihály tér 17.

6000

 

 

N-FK-II-516/2013. számú végzés

 

Placz József (lakhelye: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 17.) és Gyimesi Albertné (lakhelye: 6000 Kecskemét, Őz u. 9., a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ING Biztosító Zrt.-t (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György u 84/b., továbbiakban: Biztosító) érintő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelme tárgyában Dr. Szász Károly, a Felügyelet Elnökének felhatalmazása alapján az alábbi

 

végzést hozom:

 

A kérelmet - a kérelem 4. pontjában kifogásolt reklámtevékenység vizsgálata tekintetében - átteszem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Gazdasági Versenyhivatalhoz (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.).

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen kezdeményezett bírósági felülvizsgálatban támadható meg.

 

Indokolás

 

Kérelmezők - a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által továbbított - 2012. december 3. napján érkeztetett beadványukkal a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 64. §-a szerinti fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtottak be a Felügyelethez.

 

Kérelmezők 2005. és 2006. években befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéseket kötöttek a Biztosítóval. A Biztosító 2009 júliusában és 2010 júliusában megemelte az eszközalapok közötti átváltás költségét, amely miatt a Kérelmezők és Takács Tibor (lakhelye: 7634 Pécs, Mária dűlő 78.) pert indítottak a Biztosítóval szemben. Kérelmezők beadványa szerint Gyimesi Albertné a pert másodfokon jogerősen megnyerte.

 

Kérelmezők beadványukban - többek között - az alábbi kifogást fogalmazták meg a Biztosító tevékenységével kapcsolatban:

 

Kérelmezők beadványa szerint a Biztosító reklámjaiban az „Álomesküvő”, „Váltsa valóra álmait”, „Diploma” szavakat szerepelteti, ami álláspontja szerint annak tükrében, hogy szinte minden befektetési alap veszteségesen működik, félrevezető.

 

A Biztosító 2013. február 8-án kelt nyilatkozata szerint a Kérelmezők által idézett és kifogásolt reklámban a Biztosító a hosszú távú megtakarítás fontosságára és a pénzügyi tervezésre hívja fel a figyelmet. A film végén a Biztosító a pénzügyi tanácsadói segítségét ajánlja fel ügyfelei pénzügyeinek tervezéséhez. A reklám nem tesz hozamígéreteket, nem egy termékcsoport megvásárlására mozgósít, hanem kérdéseket tesz fel, elgondolkodásra ösztönöz, arra hívja fel a figyelmet, hogy tudatos tervezéssel az emberek megvalósíthatják céljaikat.

 

A reklám különböző élethelyzeteket említ annak bemutatására, hogy mindenkinek mások, más nagyságrendűek a céljai, mások az anyagi lehetőségei és más az a hiány, amely a jelenlegi lehetőségek és a kívánt célok között helyezkedik el. Éppen ezért mások a megoldási alternatívák is, ezek kiválasztásában segít a pénzügyi tanácsadó.

 

A Biztosító 2013. március 25-én kelt nyilatkozata szerint a Kérelmezők által kifogásolt reklámfilmek a televízióban 2010. március 15. és 2010. április 25 között voltak láthatóak a következő csatornákon: RTL Klub, TV2, Viasat3, AXN, Hallmark, Spektrum, Story TV, Film+, National Geographic.

 

Moziban a Westend, Mamut I-II, MOM Park mozikban jelent meg a kampány 2010. április 15. és május 5. között.

 

A kampányhoz kapcsolódva féloldalas reklámcikk jelent meg a Nők Lapja 2010. április 7-i és 21 -i számában, valamint a Story magazin 2010. április 15-i és 29-i számában. Ezen kívül a Vasárnap Reggel nevű lapban, valamint megyei napilapokban a kampány tematikájába illeszkedő reklámcikkek jelentek meg 2010. április 18-án.

 

A 2010. március-májusi időszakban a Biztosító az értékesítési hálózata számára a témába illeszkedő szóróanyagokat bocsátott rendelkezésre.

 

A 2010. március-májusi időszakban a kampány kreatív elemei a Biztosító honlapján, a www.ing.hu oldalon is megjelenítésre kerültek. A reklámfilm egyik verziója ma is megtekinthető a honlap pénzügyi tervezéssel foglalkozó aloldalán.

 

Kérelmezők beadványában foglalt további kifogás tekintetében a Felügyelet az eljárást lefolytatta és a V-FK-II-694/2013. számú végzésével, valamint a H-FK-II-111/2013. számú határozatával zárta le, amelyet a Felügyelet honlapján közzétesz.

 

Az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

 

Az Fttv. 11. § (1) bekezdése értelmében a 10. § alkalmazásában a gazdasági verseny érdemi érintettségének megállapításánál - a jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével - a következő szempontok irányadóak:

 

  1. az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára vagy a jogsértéssel érintett áru mennyiségére, vagy
  2. a jogsértésért felelős, vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján.

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a gazdasági verseny érdemi érintettsége minden egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha

  1. a kereskedelmi gyakorlat országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón keresztül valósul meg,
  2. a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három megyében terjesztett napilap útján valósul meg,
  3. a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé irányul, vagy
  4. az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat legalább három megyében megszervezésre kerül.

 

Az Fttv. 11. § (2) bekezdése a) és b) pontjainak megvalósulása esetén a kereskedelmi gyakorlat gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmasságát, és így a GVH hatáskörét minden egyéb körülményre tekintet nélkül fennállónak kell tekinteni.

 

Tekintettel arra, hogy a Kérelmező által kifogásolt kereskedelmi gyakorlat megvalósult országos médiaszolgáltatást végző médíaszolgáltatókon keresztül, illetve azt a Biztosító megjelentette országos terjesztésű időszakos lapokban, az ügyben a gazdasági verseny érdemi érintettsége megállapítható.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 22. § (2) bekezdése szerint hatáskör vagy' illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat — az ügyfél egyidejű értesítése mellett átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

 

Fentiekre tekintettel rendelkeztem a Kérelmezők által kifogásolt reklám vizsgálata

 

tekintetében a Kérelmezők kérelmének a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttételéről.

 

A végzést a hivatkozott jogszabályhelyek alapján és a Két. 71. § (1) bekezdése alapján eljárva hoztam meg.

 

Az önálló fellebbezést a Két. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Két. 98. § (2) bekezdésére, 109. § (1) bekezdésére, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. § (2) bekezdésére és 330. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

 

Budapest, 2013. július 15

 

Dr. Szentirmay Melinda

főosztályvezető

Borzáné, dr. Okos Erika

főosztályvezető-helyettes

 

 

Törvény által védett titkot tartalmazhat!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!