ING Biztosító - PSZÁF Határozat (JÉ-II-B-201/2012)

Letölthető és nyomtatható PDF dokument

 

ING Biztosító - PSZÁF Határozat (JÉ-II-B-201/2012)

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-II-B-201/2012. számú határozata az ING biztosító Zrt.-vel szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról és bírság kiszabásáról.  A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által az ING Biztosító Zártkörűen Mûködő Részvénytársaságnál (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.) (Biztosító) lefolytatott átfogó ellenőrzést követően az alábbi határozatot hozom.

 

1. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződés kötelezõ tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi elõírásokkal összhangban, életbiztosítási termékei szerződési feltételeiben:

 

a) a biztosítási szerzõdés minimális tartalmi követelményeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg, és a biztosítási esemény bejelentésének módját, határidejét a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen határozza meg;

 

b) az életbiztosítási termékei általános feltételeit és alkalmazott gyakorlatát a költségek mértékének változtatása tekintetében hozza összhangba egymással, a 027 EURÓ Alap UL életbiztosítás, a 077 EURÓ Superior UL életbiztosítás és a 037 Kronosz UL életbiztosítás esetében az érvényesített költségek változtathatóságában, a változtathatóság mértékében – a változtatási gyakoriság meghatározását is magába foglalóan – kifejezetten és egyértelmûen állapodjon meg, valamint szerzõdési feltételeiben figyelemfelhívásra alkalmas kiemeléssel szerepeltesse a költségek egyoldalú módosíthatóságának a lehetõségét elõíró rendelkezéseket;

 

c) teljes körûen, és a jogszabályi elõírásokkal összhangban határozza meg, hogy a szolgáltatásának teljesítését milyen okiratok benyújtásától teszi függõvé;

 

d) figyelemfelhívásra alkalmas módon szerepeltesse a Biztosító mentesülésének szabályait, a szolgáltatása korlátozásának a feltételeit, a biztosítási szerzõdésben alkalmazott kizárásokat, valamint minden, a szokásos szerzõdési gyakorlattól, továbbá a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstöl eltérõ feltételt, így különösen, hogy egyrészt a szerződés megszûnése és újra érvénybe helyezése közötti idõszakban nem vállal kockázatot, másrészt a díj-nemfizetés esetére a szokásos szerzõdési gyakorlattól és a szerzõdésre vonatkozó rendelkezésektõl eltérõ jogkövetkezményt (automatikus díjkölcsön) alkalmaz;

 

e) a szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek teljesítésének módjára vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen rögzítse, illetve a szerzõdési feltételekben és az ügyfélnyilatkozatokban a kötelezettségek teljesítésének módjára és határidejére vonatkozó rendelkezések ellentmondásosságát szüntesse meg;

 

f) a 303 Talizmán életbiztosítási terméke vonatkozásában a visszavásárlás részletes szabályainak rögzítését elõíró jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul tegyen eleget, illetve a biztosítási szerzõdés megkötése elõtt megtévesztést nélkülözõ kereskedelmi gyakorlatot biztosító módon nyújtson írásban, közérthetõ, egyértelmû és részletes tájékoztatást a visszavásárlási értékek várható alakulásáról.

 

Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

2. Kötelezem a biztosítót, hogy a biztosítási szerzõdéskötéskor és a biztosítási szerzõdés tartama során teljesítendõ ügyfél tájékoztatási kötelezettségei körében:

 

a) a jogszabályi elõírásokkal összhangban a megkötendõ szerzõdéssel összefüggõ tájékoztatások átvételérõl külön nyilatkoztassa az ajánlattevõt;

 

b) a szerzõdés létrejöttérõl szóló tájékoztatóban a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen hívja fel az ügyfél figyelmét az õt rendkívüli felmondása esetén megilletõ valamennyi jogra;

 

c) a 303 Talizmán valamint a 027 EURÓ Alap életbiztosítások esetében az értékkövetés érvényesítése során megtévesztést nélkülözõ kereskedelmi gyakorlatot biztosító módon hívja fel a szerzõdõ fél figyelmét az õt értékkövetéssel kapcsolatban megilletõ valamennyi jogra;

 

d) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdések esetében az éves tõkeértesítõre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg.

 

Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

3. Kötelezem a biztosítót, hogy alakítson ki és mûködtessen valamennyi életbiztosítási termékével összefüggésben olyan belsõ szabályozási, nyilvántartási, adatfeldolgozási, illetve ellenõrzési rendszert, amely lehetõvé teszi, hogy a biztosító a jövõben a jogszabályi elõírásokkal összhangban eleget tudjon tenni:

 

a) a jogszabály által elõírt éves tájékoztatók kiküldésének ellenõrizhetõségére vonatkozó kötelezettségének;

 

b) a 027 EURÓ Alap életbiztosítási terméke esetében a beérkezett díjak befektetésével kapcsolatban vállaltak teljesítésének, a szerzõdési feltételekben rögzítetteknek megfelelõen;

 

c) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékai eszközfedezettségének folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettségének.

 

Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

4. Kötelezem a biztosítót, hogy valamennyi terjesztett életbiztosítási terméke esetén készítsen a jogszabálynak megfelelõ terméktervet illetve díjkalkulációt, amely tartalmazza a kötelezõ tartalmi elemek részletes és egyértelmû leírását.  Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

5. Kötelezem a biztosítót, hogy a jövõben a felügyeleti adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi elõírásoknak minden esetben tegyen eleget. 

 

6. Kötelezem a biztosítót, hogy a panaszkezelési tevékenységét úgy alakítsa ki, hogy az minden esetben alkalmas legyen a panasznak minõsülõ beadványok azonosítására, ezáltal a panaszbeadványok kezelésre vonatkozó jogszabályi elõírások betartására.  Az elõbbi kötelezés teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

7. Kötelezem a Biztosítót, hogy a Tõkevédelmi eszközalapja tekintetében az eszközalap elnevezésében ígért tõkevédelem kerüljön összhangba a befektetési politikában vállaltakkal.  Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

8. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére.

 

9. 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint felügyeleti bírság megfizetésére.  A kiszabott fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 (harminc) napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára – a fogyasztóvédelmi bírságot "fogyasztóvédelmi bírság”, a felügyeleti bírságot „felügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni.  A fogyasztóvédelmi és a felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra.  A fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidõ elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.  A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.  A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel.  Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.  A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.  A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye.  Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevoje a határozat felülvizsgálatát a közléstõl számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fõvárosi Törvényszéktõl keresettel kérheti.  A keresetlevelet – a Fõvárosi Törvényszéknek címezve – a Felügyeletnél kell három példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.  A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.  A törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.  Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétõl számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.  Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. (…) A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Psztv. 7. § d) és e) pontján, a Bit. 195. § (1) bekezdésének a) és c) pontjain, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul.  A határozatot a Bit. 168. § alapján a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.  A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetõségét a Ket. 132. §-a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetõsége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján és 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.  A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés napján jogerõs. 

Budapest, 2012. február 28.

Dr. Szász Károly s.k., a PSZÁF elnöke

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JOGI NYILATKOZAT:

 

A honlap teljes tartalmáért valamint az információk igazolásáért teljes jogi felelősséget vállalok.  Hitelesítve kijelentem, hogy a honlapomon említett és hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból erednek.

 

Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

 

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza nyilvánosságra. 

 

Placz József

(30)415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az NN Biztosító (ING) hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész) (LETILTVA)

 

http://biztositobank.hu/

 

Kapcsolódó anyagok:

 AZ OLDAL ÁLLANDÓAN FELTÖLTÉS ALATT ÁLL!