ING biztosító - PSZÁF Határozat (JÉ-II-B-201/2012)

Letölthető - nyomtatható verzió

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-II-B-201/2012. számú határozata az ING biztosító Zrt.-vel szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról és bírság kiszabásáról.  A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által az ING biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnál (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.) (Biztosító) lefolytatott átfogó ellenõrzést követõen az alábbi határozatot hozom.

 

1. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi elõírásokkal összhangban, életbiztosítási termékei szerzõdési feltételeiben:

 

a) a biztosítási szerzõdés minimális tartalmi követelményeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg, és a biztosítási esemény bejelentésének módját, határidejét a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen határozza meg;

 

b) az életbiztosítási termékei általános feltételeit és alkalmazott gyakorlatát a költségek mértékének változtatása tekintetében hozza összhangba egymással, a 027 EURÓ Alap UL életbiztosítás, a 077 EURÓ Superior UL életbiztosítás és a 037 Kronosz UL életbiztosítás esetében az érvényesített költségek változtathatóságában, a változtathatóság mértékében – a változtatási gyakoriság meghatározását is magába foglalóan – kifejezetten és egyértelmûen állapodjon meg, valamint szerzõdési feltételeiben figyelemfelhívásra alkalmas kiemeléssel szerepeltesse a költségek egyoldalú módosíthatóságának a lehetõségét elõíró rendelkezéseket;

 

c) teljes körûen, és a jogszabályi elõírásokkal összhangban határozza meg, hogy a szolgáltatásának teljesítését milyen okiratok benyújtásától teszi függõvé;

 

d) figyelemfelhívásra alkalmas módon szerepeltesse a Biztosító mentesülésének szabályait, a szolgáltatása korlátozásának a feltételeit, a biztosítási szerzõdésben alkalmazott kizárásokat, valamint minden, a szokásos szerzõdési gyakorlattól, továbbá a szerzõdésre vonatkozó rendelkezésektõl lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstöl eltérõ feltételt, így különösen, hogy egyrészt a szerzõdés megszûnése és újra érvénybe helyezése közötti idõszakban nem vállal kockázatot, másrészt a díj-nemfizetés esetére a szokásos szerzõdési gyakorlattól és a szerzõdésre vonatkozó rendelkezésektõl eltérõ jogkövetkezményt (automatikus díjkölcsön) alkalmaz;

 

e) a szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek teljesítésének módjára vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen rögzítse, illetve a szerzõdési feltételekben és az ügyfélnyilatkozatokban a kötelezettségek teljesítésének módjára és határidejére vonatkozó rendelkezések ellentmondásosságát szüntesse meg;

 

f) a 303 Talizmán életbiztosítási terméke vonatkozásában a visszavásárlás részletes szabályainak rögzítését elõíró jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul tegyen eleget, illetve a biztosítási szerzõdés megkötése elõtt megtévesztést nélkülözõ kereskedelmi gyakorlatot biztosító módon nyújtson írásban, közérthetõ, egyértelmû és részletes tájékoztatást a visszavásárlási értékek várható alakulásáról.

 

Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

2. Kötelezem a biztosítót, hogy a biztosítási szerzõdéskötéskor és a biztosítási szerzõdés tartama során teljesítendõ ügyfél tájékoztatási kötelezettségei körében:

 

a) a jogszabályi elõírásokkal összhangban a megkötendõ szerzõdéssel összefüggõ tájékoztatások átvételérõl külön nyilatkoztassa az ajánlattevõt;

 

b) a szerzõdés létrejöttérõl szóló tájékoztatóban a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen hívja fel az ügyfél figyelmét az õt rendkívüli felmondása esetén megilletõ valamennyi jogra;

 

c) a 303 Talizmán valamint a 027 EURÓ Alap életbiztosítások esetében az értékkövetés érvényesítése során megtévesztést nélkülözõ kereskedelmi gyakorlatot biztosító módon hívja fel a szerzõdõ fél figyelmét az õt értékkövetéssel kapcsolatban megilletõ valamennyi jogra;

 

d) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdések esetében az éves tõkeértesítõre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg.

 

Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

3. Kötelezem a biztosítót, hogy alakítson ki és mûködtessen valamennyi életbiztosítási termékével összefüggésben olyan belsõ szabályozási, nyilvántartási, adatfeldolgozási, illetve ellenõrzési rendszert, amely lehetõvé teszi, hogy a biztosító a jövõben a jogszabályi elõírásokkal összhangban eleget tudjon tenni:

 

a) a jogszabály által elõírt éves tájékoztatók kiküldésének ellenõrizhetõségére vonatkozó kötelezettségének;

 

b) a 027 EURÓ Alap életbiztosítási terméke esetében a beérkezett díjak befektetésével kapcsolatban vállaltak teljesítésének, a szerzõdési feltételekben rögzítetteknek megfelelõen;

 

c) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékai eszközfedezettségének folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettségének.

 

Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

4. Kötelezem a biztosítót, hogy valamennyi terjesztett életbiztosítási terméke esetén készítsen a jogszabálynak megfelelõ terméktervet illetve díjkalkulációt, amely tartalmazza a kötelezõ tartalmi elemek részletes és egyértelmû leírását.  Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

5. Kötelezem a biztosítót, hogy a jövõben a felügyeleti adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi elõírásoknak minden esetben tegyen eleget. 

 

6. Kötelezem a biztosítót, hogy a panaszkezelési tevékenységét úgy alakítsa ki, hogy az minden esetben alkalmas legyen a panasznak minõsülõ beadványok azonosítására, ezáltal a panaszbeadványok kezelésre vonatkozó jogszabályi elõírások betartására.  Az elõbbi kötelezés teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

7. Kötelezem a Biztosítót, hogy a Tõkevédelmi eszközalapja tekintetében az eszközalap elnevezésében ígért tõkevédelem kerüljön összhangba a befektetési politikában vállaltakkal.  Az elõbbi kötelezések teljesítését – dokumentumokkal alátámasztottan – 2012. május 31. napjáig igazolja a Felügyelet felé.

 

8. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére.

 

9. 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint felügyeleti bírság megfizetésére.  A kiszabott fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 (harminc) napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára – a fogyasztóvédelmi bírságot "fogyasztóvédelmi bírság”, a felügyeleti bírságot „felügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni.  A fogyasztóvédelmi és a felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra.  A fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidõ elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.  A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.  A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel.  Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.  A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.  A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye.  Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevoje a határozat felülvizsgálatát a közléstõl számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fõvárosi Törvényszéktõl keresettel kérheti.  A keresetlevelet – a Fõvárosi Törvényszéknek címezve – a Felügyeletnél kell három példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.  A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.  A törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.  Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétõl számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.  Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. (…) A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Psztv. 7. § d) és e) pontján, a Bit. 195. § (1) bekezdésének a) és c) pontjain, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul.  A határozatot a Bit. 168. § alapján a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.  A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetõségét a Ket. 132. §-a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetõsége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján és 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.  A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés napján jogerõs.  Budapest, 2012. február 28.

 

Dr. Szász Károly s.k., a PSZÁF elnöke

---------------------------------------------------------

Placz József

(30) 415-4919

E-mail: placz@t-email.hu

 

Videó – Az ING Biztosító hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Első rész)

VideóAz ING Biztosító hallgat és mindent tagad! – Megvan rá az oka! (Második rész)

Videó - Utcai demonstráció az ING Biztosító egyoldalú szerződésmódosítása ellen (rövidített változat)

Videó - Utcai demonstráció az ING Biztosító egyoldalú szerződésmódosítása ellen (teljes vágatlan változat)

http://biztositobank.hu/

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK