Az ISIN azonosítóról szóló 35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet

 

"ISIN-azonosító kiadás

 


Az ISIN azonosítóról szóló 35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet   a (továbbiakban ISIN rendelet) 2.§ alapján a kibocsátó köteles ISIN azonosítóval beazonosítani az általa kibocsátott értékpapírokat, illetve egyéb tőzsdei termékeket. Az ISIN rendelet alapján az ISIN azonosító kiadása a központi értéktár tevékenységei közé tartozik, így Magyarországon a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) központi értéktárként, mint nemzeti kódkiadó jár el az ISIN azonosítók kiadása és a kapcsolódó adatok nyilvántartása során.


I. A szolgáltatás részletezése

Minden értékpapír-sorozat (akár nyomdai, akár dematerializált) egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Az ISIN (International Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) egy 12 karakterből álló betű- és számjel kombináció, amely lehetővé teszi az egyes értékpapír-sorozatok, illetve egyéb tőzsdei termékek egyedi azonosítását. A KELER által kiadott ISIN azonosítók minden esetben „HU” karakterekkel kezdődnek.

 

Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek. Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó

 

az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:

 

  1. új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,

  2. ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat

  3. előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)

  4. névértéke vagy devizaneme

  5. kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre

  6. ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy

  7. ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

 

Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni:

 

·         ha a már beazonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik (növelés vagy csökkentés),

·         ha a már beazonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye, cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.

 

II. Az ISIN azonosító kiadásának folyamata

 

Az ISIN azonosítót a kibocsátó kérelmére a KELER adja ki. Az ISIN rendelet szerint ISIN azonosító igénylés az alábbi módokon kezdeményezhető:

1.   Elektronikusan a KELER által működtetett felületen (eISIN) keresztül, vagy

2.   Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, majd annak postai vagy személyes úton a KELER-hez történő eljuttatásával. 


További információ:

1. Elektronikus úton történő ISIN igénylés

·         eISIN kódkiadó alkalmazáson keresztül kezdeményezhető az ISIN igénylés, amely a KELER honlapjának Online menüpontja alatt nyitható meg, vagy közvetlenül ezen a linken.

 

·         A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatában található, amely

 

·         díjat az eISIN rendszeren keresztül az igényléssel egyidejűleg, bankkártyával szükséges kiegyenlíteni. A szolgáltatásról kiállítandó számla vevő adatait a kérelmező adhatja meg.

 

·         A kiadott ISIN azonosítóról az eISIN  rendszeren keresztül kap tájékoztatást és visszaigazolást a kérelmező, valamint kezdeményezhető a papír alapú igazolás nyomtatása is.

 

 

·         Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton kerül megküldésre az igénylés során megadott postázási címre.

·         2. Papír alapú ISIN igénylés

 

·            Papír alapon az „Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” című formanyomtatvány kitöltésével kérelmezhető az ISIN azonosító allokálása. Az értékpapír típusának megfelelő adatlap letöltését és kitöltését követően azt a kibocsátó cégszerű aláírásával szükséges ellátni.

 

·            A kódkiadás díját a  a 14400018-09600102 számlaszámra szükséges átutalni.

 

Az eljárási díj befizetésének igazolását kérjük a kitöltött, cégszerűen aláírt adatlappal együtt eljuttatni a KELER részére ( 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (R70 Irodaház) IV-V. emelet, 1426 Budapest, Pf. 57.).

 

·           A kiadott ISIN azonosítóról a KELER igazolást állít ki, melyet 5 munkanapon belül postai úton– kérésre elektronikus úton is - megküldi a kérelmező részére.

 

·             A KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott értékpapír-típusok közül a „B” és a „C” típusok vonatkozásában ISIN azonosító csak papír alapon igényelhető.

 

Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton – az ISIN azonosítót tartalmazó adatlap mellékleteként – kerül megküldésre, az ISIN adatlapon feltüntetett postázási címre.

 

Az ISIN azonosító kiadására irányuló kérelmet a KELER csak abban az esetben utasíthatja el, ha a kérelmező által megadott adatok alapján a kérelem nem teljesíthető, vagy a kérelmező a KELER Díjszabályzatában az ISIN azonosító kiadásához kapcsolódóan meghatározott díjtételt nem egyenlíti ki. A kérelem visszautasításáról a KELER a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül írásbeli értesítést küld a kérelmező számára.

 

Az ISIN azonosító egy beazonosított értékpapír-sorozathoz kapcsolódik. Amennyiben az értékpapír-sorozatot dematerializált módon állították elő és a forgalomba hozatalára és kibocsátására nem kerül sor, úgy az ISIN azonosítót azonos értékpapírfajtához, egy másik értékpapír-sorozathoz fel lehet használni (örökítés). ISIN azonosító kizárólag abban az esetben örökíthető, ha az új értékpapír-sorozat típusa, fajtája, előállítási módja, névértéke, devizaneme és kibocsátója (vagy befektetési alap) megegyezik az eredeti sorozat adataival.

 

A beazonosított nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat, valamint a dematerializálásra váró értékpapír-sorozat  adataiban bekövetkezettváltozásokat a kibocsátónak, illetve a kérelmezőnek az adatváltozás bejelentésére kialakított nyomtatványon (Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz) kell bejelentenie a KELER felé.

 

A kiadott ISIN azonosítók listája a KELER hivatalos honlapján megtekinthető. Az ISIN azonosítók listája a következő adatokat tartalmazza:

 

-       az ISIN azonosító által beazonosított értékpapír kibocsátó által megadottadatai,

-       az értékpapír Általános Üzletszabályzat 3.3.1. pontja szerinti besorolása

-       arra vonatkozó információ, hogy a kiadott ISIN azonosító mögötti dematerializált értékpapír előállítása megtörtént-e.

 

További információ:

További hasznos linkek, információk:  

35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet az ISIN azonosítóról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről"

==========================================================